Duurzaam beleggen

Beleggen met M&G helpt ons om bedrijven te steunen die de weg banen naar een gezonde planeet

 

Bij M&G Investments beleggen we al 90 jaar voor particuliere en institutionele klanten en onze langetermijnprincipes, verantwoord beheer van onze activa en actief fondsbeheer, zijn altijd de basis geweest voor onze beleggingsaanpak.

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid de beleggings- en spaardoelen van onze klanten te helpen realiseren door het nastreven van duurzame rendementen op de lange termijn. We zien ook dat klanten hun beleggingen steeds vaker willen afstemmen op hun milieu- en maatschappelijke waarden. Daarom bieden we een reeks fondsen aan die in deze behoefte voorzien.

De waarde van, en de inkomsten uit de activa van het fonds kunnen zowel dalen als stijgen. Daardoor kan ook de waarde van uw belegging dalen of stijgen. Er bestaat geen garantie dat het fonds zijn doel zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u aanvankelijk hebt belegd.

 

Onze duurzame beleggingsaanpak is gebaseerd op een aantal gemeenschappelijke principes voor al onze actief beheerde fondsen.


ESG-integratie

Wij houden in al onze beleggingscategorieën rekening met ESG-factoren: of het nu gaat om beleggingen in aandelen, obligaties, vastgoed of infrastructuur. Onze eigen methodologie en instrumenten maken gebruik van ESG-gegevens, -analyses en -interacties om ons een diepgaand inzicht te geven in de manier waarop ESG-factoren waarschijnlijk het verwachte risico en rendement van een potentiële beleggingsmogelijkheid zullen beïnvloeden.

Op portefeuilleniveau houden wij bij onze beleggingsbeslissingen rekening met alle materiële factoren, waaronder ook ESG-factoren.

 

 

 

Inclusief denken

Volgens ons is het beoordelen van ESG-factoren een veel ingewikkelder en genuanceerd proces dan het eenvoudigweg screenen van als schadelijk beschouwde bedrijven of sectoren. De wereld is echter maar zelden zwart-wit en bij ons onderzoek en engagement met bedrijven bekijken we elk geval apart. Daarom denken we dat het positieve effect van ESG-integratie een van de elementen is die een actieve beleggingsaanpak zo krachtig maken.

 

 

 

Engagement en stemgedrag

Wij gaan constructief het gesprek aan met het management van ondernemingen en organisaties om de praktijk inzake ESG-kwesties te verbeteren, duurzaamheidsresultaten te veranderen of de transparantie te verbeteren. Ook organiseren wij regelmatig bijeenkomsten met het management om meer inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten op ESG-gebied van de ondernemingen waarin wij beleggen.

Onze beheerders en analisten van aandelenportefeuilles en vastrentende beleggingen voeren een kritische dialoog met het management van bedrijven, ook over moeilijke onderwerpen, en houden rekening met de uitkomst in onze visie op de beleggingskans.

Een actief en geïnformeerd gebruik van onze stemrechten is een integraal onderdeel van onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten. Door ons stemrecht uit te oefenen willen we zowel toegevoegde waarde bieden als onze belangen als aandeelhouders beschermen.

Ons stemgedrag in actie  Ons engagement in actie

 

 

Consistente structuur; flexibele implementatie

We delen een aantal basisprincipes, middelen en infrastructuur binnen M&G maar we leggen geen ‘top-down’ visie op en we beheren onze portefeuilles niet op basis van consensus. Dat geldt ook voor de ESG-strategieën van onze fondsbeheerders. Onze individuele beleggingsteams hebben de autonomie, flexibiliteit en ervaring om beleggingsprocessen te ontwikkelen en te implementeren op een manier die zij het geschiktst achten voor hun beleggingsstrategie en hun klanten.

M&G Investments rapporten, beleid en principes voor duurzaam beleggen

Hoewel ESG in het algemeen geïntegreerd is in actief beheerde portefeuilles, hebben we ook ons aanbod van beleggingsstrategieën actief uitgebreid die een meer expliciete benadering van ESG-integratie hanteren - inclusief een minimumniveau van uitsluitingen - gericht zijn op duurzaamheid of specifiek gericht zijn op positieve maatschappelijke impact. Zie hieronder het productkader van M&G. 

ESG-productkader voor onze producten

​We hebben een duidelijk en transparant raamwerk ontwikkeld om u te helpen begrijpen hoe wij onze producten toetsen aan ESG-factoren.

 

Onze aandelen-, vastrentende en Vastgoed- en multi-assetfondsen integreren milieu-, sociale en governancefactoren expliciet en systematisch in hun analyses en beleggingsbeslissingen. ESG-integratie vormt de basis van een verantwoorde beleggingsaanpak, en stelt helpt beleggers om risico beter te beheren en potentieel duurzame rendementen op de lange termijn te genereren. Al onze fondsen beleggen niet in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling of overdracht van clustermunitie en antipersoonsmijnen.

Hoewel we ESG in al onze voorstellen blijven integreren, zijn onze Planet+ fondsen speciaal ontwikkeld om met iedere belegging een bijdrage te leveren aan een gezondere planeet. Dit aanbod omvat impactfondsen, duurzame fondsen en ESG+ fondsen. Deze fondsen streven naar de realisering van een ESG-doelstelling of aan ESG gerelateerde uitkomsten, of worden beheerd volgens ESG-criteria binnen de beleggingsstrategie.

Als minimum passen alle Planet+ fondsen een aantal vaste uitzonderingen toe: 

 • bedrijven die betrokken zijn bij de controversiële wapenindustrie
 • bedrijven die geacht worden inbreuk te maken op de Global Compact-beginselen van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding
 • bedrijven die betrokken zijn bij tabak (productie, handel en distributie)*
 • entertainment voor volwassenen (productie en uit deze activiteit afgeleide inkomsten)*
 • bedrijven die gokdiensten leveren*

*Er zijn limieten van toepassing (max 5% inkomsten van producenten, max 10% inkomsten van distributeurs). Raadpleeg de fondsinformatie voor meer details.

Actief rentmeesterschap en ESG-integratie zijn fundamentele grondslagen voor alle strategieën binnen het productkader

Impact « fondsen »

 • Tweeledige doelstelling: meetbare positieve impact samen met financieel rendement.
 • Focus op beleggingen in bedrijven die een aanzienlijke, meetbare positieve maatschappelijke impact hebben doordat ze de grootste maatschappelijke en milieuproblemen aanpakken in aansluiting op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals - SDG’s). Hoewel we de SDG's van de VN steunen, zijn we niet geassocieerd met de VN en worden onze fondsen niet door hen erkend.
 • Transparante impactrapportage

Duurzame fondsen

Een of meer van de volgende duurzaamheidsfactoren kunnen worden toegepast: 

 • -Het beleggingsuniversum wordt gedreven door duurzaamheidsoverwegingen, waaronder bijvoorbeeld beperking van de klimaatverandering, preventie van vervuiling, duurzaamheidsoplossingen (milieu, sociaal) en/of benaderingen die gericht zijn op een of meer van de SDG's van de VN. Hoewel we de SDG's van de VN steunen, zijn we niet geassocieerd met de VN en worden onze fondsen niet door hen erkend.
 • Een beleggingsbenadering die bedrijven/emittenten selecteert met sterke ESG-credentials
 • Een duidelijke ambitie, met concrete doelen, die de duurzaamheidsprestaties in de hele portefeuille aanstuurt

ESG+ « fondsen »

 • Een positieve ESG-kanteling toepassen op ondernemingen of emittenten met betere ESG-kenmerken (d.w.z. ondernemingen of emittenten met slechtere ESG-kenmerken uitsluiten, bijvoorbeeld ondernemingen of emittenten die in hoge mate blootgesteld zijn aan aanzienlijke ESG-risico's en er niet in slagen deze risico's te beheren).

ESG-geïntegreerde fondsen

 • Uitsluiting van bepaalde bedrijven (clustermunitie en antipersoonsmijnen) Sommige strategieën kunnen aanvullende ESG-uitsluitingen gebruiken
 • Financieel belangrijke ESG-gegevens zijn voor alle fondsen beschikbaar en worden gebruikt voor het risicobeheer- en besluitvormingsproces
 
 

Planeet+ fondsen

Beleggen voor een positieve toekomst

Onze aanpak van klimaatverandering

 

Klimaatverandering gaat gepaard met onmiddellijke, systemische risico’s voor de financiële stabiliteit van de wereldeconomie, de gezondheid van de planeet op de lange termijn en uiteindelijk de sociale samenhang in de maatschappij.  De impact van de wereldwijde temperatuurstijging is nu al merkbaar, met de toenemende bedreiging op ieder continent van natuurlijke leefomgevingen, de menselijke bevolking en de economie.

Als een FTSE 100 bedrijf en als gevestigd eigenaar en beheerder van vermogen heeft M&G plc een verantwoordelijkheid tegenover onze klanten en de maatschappij om te beleggen op manieren die zorgen voor een duurzame toekomst, waaronder de bestrijding van klimaatsverandering en de transitie naar een koolstofarme economie. In maart 2020 kondigde M&G plc twee nieuwe speerpunten aan waarop we onze inspanningen, en die van onze partners en de bedrijven waarin we beleggen, richten om klimaatverandering aan te pakken.

Als vermogenseigenaar en -beheerder hebben we ons tot doel gesteld dat de koolstofuitstoot van al onze beleggingsportefeuilles in 2050 tot nul gereduceerd moet zijn, conform het Klimaatakkoord van Parijs en de doelstelling van de Britse regering.

Als bedrijf hebben we onszelf tot doel gesteld onze eigen koolstofuitstoot in 2030 tot nul te reduceren.

M&G plc is een holding, waarvan sommige dochterondernemingen, waaronder M&G Investments, een vergunning hebben van en gereguleerd worden door, al naargelang het geval, de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority.

Onze aanpak van klimaatverandering

ESG-informatie van externe gegevensverstrekkers kan onvolledig, onnauwkeurig of niet beschikbaar zijn. Het risico bestaat dat de beleggingsbeheerder een effect of een emittent onjuist beoordeelt, waardoor een effect ten onrechte in de portefeuille van het fonds wordt opgenomen of uitgesloten.

Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsaandelen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondervinden dan fondsen die beleggen in obligaties en/of cash. 

Gerelateerde inzichten