Marketing communicatie. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

Wereldwijde flexibiliteit en actief beheer van valuta's
Jim Leaviss, fondsbeheerder

"Dankzij de flexibiliteit van dit fonds kan ik inspelen op het economische klimaat van het moment en trends op de wereldmarkten, en op die manier een optimaal rendement voor beleggers genereren."

Beleggingsfilosofie

Het M&G (Lux) Global Macro Bond Fund is een flexibel obligatiefonds, waarvan het rendement op lange termijn wordt bepaald door actief beheer van duration, kredietrisico en valutapositionering. Fondsbeheerder Jim Leaviss heeft de vrijheid om in alle regio's van de wereld te beleggen in het complete spectrum van vastrentende effecten, zoals staatsobligaties, investment-grade bedrijfsobligaties, high-yield obligaties en obligaties uit opkomende markten.

De top-down beleggingsaanpak van het fonds is gebaseerd op de macro-economische visie van de fondsbeheerder op groei, inflatie en rentebewegingen. Daarna volgt de vermogensallocatie op basis van een bottom-up benadering met ondersteuning van het uitgebreide team van kredietanalisten bij M&G.

Jim Leaviss en zijn team trachten altijd een gediversifieerde portefeuille samen te stellen met ten minste vier tot zes niet-gecorreleerde thema's in de obligatie- en valutamarkten. Recente voorbeelden van dergelijke thema's zijn:

Bron: M&G, 2022.

Het fonds is niet gebonden aan beperkingen voor de duration, die zowel positief als negatief kan zijn en normaliter tussen -3 en 10 jaar bedraagt.

Belangrijkste verkoopargumenten voor dit fonds

  • Flexibiliteit Een obligatiefonds dat overal ter wereld kan beleggen in alle soorten vastrentende effecten om te kunnen profiteren van verschillende marktomstandigheden.
  • Valuta Het fonds kan beleggen in elke valuta, ook uit opkomende markten, wat gebruikt kan worden voor het nemen en afdekken van risico.
  • Duration Het fonds kan een negatieve duration hebben. Zo kan het negatieve effect op de portefeuille beperkt worden als de obligatierente stijgt.
  • Ervaring Fondsbeheerder Jim Leaviss is CIO Public Fixed Interest bij M&G. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in vastrentend beleggen en wordt ondersteund door het uitgebreide team van M&G.

Fondsinformatie

31 juli 2022 €672,36 Miljoen
Oprichtingsdatum 26 oktober 2018
Benchmark* Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Sector Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Flexibel
EUR A Aandelenklasse
ISIN (Acc) LU1670719613
ISIN (Dist) LU1670719704
Instapkosten Max. 4,00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,25%
Doorlopende kosten** 1,46%
EUR A-H Aandelenklasse
ISIN (Acc) LU1670719886
ISIN (Dist) LU1670719969
Instapkosten Max. 4,00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,25%
Doorlopende kosten** 1,49% (Acc) 1,48% (Dist)

 

Ga naar de pagina van het fonds

Bron van de fondsfeiten: M&G per 31.07.22.

* De benchmark is een vergelijkingsmaatstaf waaraan de prestatie van het fonds kan worden afgemeten. De index is gekozen als benchmark van het fonds omdat hij het best de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds weergeeft. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt om de prestaties van het fonds te meten en is niet van invloed op de portefeuilleconstructie van het fonds. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft volledige vrijheid bij de keuze van de beleggingen die in het fonds worden gekocht, aangehouden en verkocht. De participaties van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.

** De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten per 31.03.22.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en de KIID voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Beleggingen in obligaties worden beïnvloed door rentevoeten, de inflatie en kredietratings. Het is mogelijk dat emittenten van obligaties geen rente betalen of het kapitaal niet terugbetalen. Al deze gebeurtenissen kunnen de waarde van door het fonds gehouden obligaties doen dalen.Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden. 

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen. 

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in de Prospectus.

Het fonds staat een uitgebreid gebruik van derivaten toe.

Het fonds kan voor meer dan 35% beleggen in effecten die zijn uitgegeven door een of meer van de in het prospectus van het fonds vermelde overheden. Deze blootstelling kan worden gecombineerd met het gebruik van derivaten om de doelstelling van het fonds te verwezenlijken. Momenteel wordt overwogen dat de blootstelling van het fonds aan dergelijke effecten meer dan 35% kan bedragen in de regeringen van Duitsland, Japan, het VK en de VS, hoewel deze blootstelling kan variëren met inachtneming van uitsluitend de in het prospectus vermelde effecten.

Beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Voor een verklaring van de in dit document gebruikte termen, verwijzen wij u naar de verklarende woordenlijst op onze website hier.

 

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie.

De Oprichtingsakte, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarlijks of tussentijds beleggingsverslag en financiële verslagen zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans of Nederlands op www.mandg.com/investments/be

Alvorens te beleggen dient u het Prospectus door te lezen, waarin de beleggingsrisico's voor deze fondsen worden beschreven.

Gelieve de EBI aandachtig te lezen alvorens te besluiten om te beleggen. De hierin opgenomen informatie is geen vervanging voor het inwinnen van onafhankelijk advies.

M&G Luxembourg S.A. kan een einde maken aan regelingen voor marketing in het kader van het nieuwe notificatieproces inzake de richtlijn betreffende grensoverschrijdende distributie

Klachtenbehandelingsinformatie: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/nl-be/contacteer-ons

Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.