Marketing communicatie. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals

M&G (Lux) Global Maxima Fund

Kunstmatige intelligentie toegepast op beleggingen
Gautam Samarth, Fondsbeheerder


Beleggingsfilosofie

  • Wereldwijd universum Een wereldwijd aandelenfonds dat ernaar streeft  over een periode van vijf jaar beter te presteren dan de internationale aandelenmarkten.
  • Artificiële intelligentie  Het fonds maakt gebruik van ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, datawetenschap en computerprocessen om aanbevelingen voor de aandelenselectie te doen.
  • Menselijk toezicht Alle aandelenaanbevelingen worden door het beheerteam van het fonds op hun merites gecontroleerd voordat ze worden opgenomen, om problemen te vermijden met het blind volgen van een black box, zoals de impact van datafouten, idiosyncratische gebeurtenissen, bedrijfsacties, enz.
  • Gespreide portefeuille De uiteindelijke portefeuille bevat ongeveer 100 aandelen uit de hele wereld, ook uit opkomende markten, gediversifieerd per sector en land om ervoor te zorgen dat, hoewel stockpicking voor outperformance zorgt, geen aandeel, sector of land een overmatige impact heeft op de portefeuille.

Artificiële intelligentie toepassen op de aandelenselectie

De Maxima-strategie maakt gebruik van een aantal machine-learning algoritmen om aandelen te selecteren. Deze algoritmen combineren een grote hoeveelheid historische data van wereldwijde bedrijfsaandelen met de kennis van hoe elk aandeel heeft gepresteerd. Nadat de algoritmen zijn getraind, worden ze gevoed met live data. Ze analyseren deze data om de aandelen waarin we zouden kunnen beleggen te rangschikken volgens de waarschijnlijkheid dat zij in de toekomst beter presteren dan de rest. Op basis hiervan wordt een portefeuille samengesteld van de best scorende aandelen, afhankelijk van sector- en landenbeperkingen die ervoor zorgen dat de spreiding van de portefeuille gehandhaafd blijft.

K/W = koers-winstverhouding; K/B: koers-boekwaardeverhouding; DCF = discounted cashflow. Dit zijn alle soorten waarderingsmethoden.

Alpha-score = Toont in welke mate een aandeel beter presteert dan het marktgemiddelde.

Bron: M&G.

Redenen om te beleggen

  • Een gedifferentieerde aanpak voor de aandelenselectie Kunstmatige intelligentie (AI) kan getraind worden om in financiële data patronen te herkennen die toekomstige outperformance voorspellen, in een breder beleggingsuniversum, en die mogelijk te pril, ondoorzichtig of ingewikkeld zijn voor mensen om in een vroeg stadium op te pikken.
  • Mens en machine Hoewel het fonds gebruik maakt van geavanceerde wiskundige technieken, zijn de onderliggende principes van het proces intuïtief in vergelijking met de traditionele aandelenselectie en staan onder voortdurend toezicht van de fondsbeheerders.
  • Continue verbetering Dankzij voortdurende R&D worden nieuwe concepten op het groeiende gebied van AI onderzocht en getest op hun doeltreffendheid bij het verbeteren van het aandelenselectiemodel.

Fondsfeiten

31 juli  2022 €90,35 miljoen
Oprichtingsdatum 11 december 2019
Benchmark* MSCI ACWI Net Return Index
Aandelenklasse
ISIN (Acc) LU2065169091
ISIN (Dist)
LU2065169174
Instapkosten Max. 4,00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,75%
Doorlopende kosten** 2,01% (Acc) 2,00% (Dist)

 

Ga naar de pagina van het fonds

Bron van de fondsfeiten: M&G per 31.07.22.

* De benchmark is een vergelijkingsmaatstaf waaraan het rendement van het fonds kan worden afgemeten. Het is een nettorendementsindex die de dividenden na aftrek van bronbelastingen omvat. De index is gekozen als benchmark van het Fonds omdat hij het best de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het Fonds weergeeft. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt om het rendement van het Fonds te meten en is niet van invloed op de portefeuilleconstructie van het Fonds. Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft volledige vrijheid in de keuze van de beleggingen die in het fonds worden gekocht, aangehouden en verkocht. De beleggingen van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.

** De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten per 31.03.22.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en de KIID voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen. 

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden. 

Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen. Beleggingen in activa uit China zijn onderhevig aan veranderlijke politieke, regelgevende en economische omstandigheden, wat moeilijkheden kan veroorzaken bij het verkopen of innen van inkomsten uit deze beleggingen. Bovendien worden dergelijke beleggingen gedaan via het Stock Connect-systeem, dat vatbaarder kan zijn voor clearing-, settlement- en tegenpartijrisico. Deze factoren zouden ertoe kunnen leiden dat het fonds verlies lijdt.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in de Prospectus.

Beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Voor een verklaring van de in dit document gebruikte termen, verwijzen wij u naar de verklarende woordenlijst op onze website hier.

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie.

De Oprichtingsakte, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarlijks of tussentijds beleggingsverslag en financiële verslagen zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans of Nederlands op www.mandg.com/investments/be

Alvorens te beleggen dient u het Prospectus door te lezen, waarin de beleggingsrisico's voor deze fondsen worden beschreven.

Gelieve de EBI aandachtig te lezen alvorens te besluiten om te beleggen. De hierin opgenomen informatie is geen vervanging voor het inwinnen van onafhankelijk advies.

M&G Luxembourg S.A. kan een einde maken aan regelingen voor marketing in het kader van het nieuwe notificatieproces inzake de richtlijn betreffende grensoverschrijdende distributie

Klachtenbehandelingsinformatie: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/nl-be/contacteer-ons

Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.