Marketing communicatie. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals

M&G (Lux) Global Themes Fund

Reële thema's
Alex Araujo, fondsbeheerder

"We zijn ervan overtuigd dat thematisch beleggen een aantrekkelijke manier is om langetermijnrendement op de aandelenmarkt te behalen. Een gedisciplineerde aanpak is cruciaal om te focussen op duurzame bedrijven die de tand des tijds kunnen doorstaan, en tegelijk de hypes te vermijden die uiteindelijk afvallen."

Waarom thematisch beleggen?

 • Krachtige sociale en economische trends kunnen voor bepaalde bedrijven een bron van langetermijngroei vormen.
 • Bedrijven die deze thematische rugwind ondervinden, kunnen daar profijt uit halen voor hun stakeholders, werknemers, aandeelhouders en de bredere samenleving.
 • Ondernemingen die profiteren van structurele groei zijn te vinden in een breed scala van landen en sectoren om een gediversifieerde portefeuille samen te stellen.

Waarom het M&G (Lux) Global Themes Fund?

 • Minstens 80% van het fonds is belegd in aandelen van bedrijven, van klein tot groot, in elke sector en overal ter wereld, ook uit opkomende markten.
 • Een gedisciplineerde aanpak gericht op bedrijven met een robuuste kasstroom en het vermogen om op lange termijn te blijven groeien.
 • Een evenwichtige aanpak op basis van acht specifieke thema's in vier brede categorieën: demografie, milieu, infrastructuur en innovatie. 
 • Duurzaamheidsoverwegingen, waaronder milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) factoren, zijn volledig in de bedrijfsanalyses geïntegreerd.
 • Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken met behulp van een uitsluitingsbenadering en een ESG -positieve kanteling. Hoewel het geen duurzame belegging als doel heeft, zal het een minimumaandeel van 20% van de duurzame beleggingen hebben.
 • Het fonds houdt zich aan het groepsbeleid van M&G inzake clustermunitie en thermische steenkool.
 • De ESG -positieve kanteling van de portefeuille betekent dat het fonds een gewogen gemiddelde ESG-rating behoudt die ofwel:
  a. beter is dan die van de benchmark van het fonds; of
  b. ten minste gelijkwaardig aan een MSCI A-rating, afhankelijk van welke lager is.

*Sluit bedrijven uit die geacht worden inbreuk te maken op de Global Compact-beginselen van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding

Voor meer informatie over de ESG-criteria die de fondsbeheerder hanteert bij het beheer van het fonds, zie het document met ESG-criteria voor het fonds op de website van M&G.

Vier brede fondsthema's versmallen de focus voor bottom-up selectie

Bron: M&G, 2022

Waarom nu?

 • De wereld ondergaat momenteel ingrijpende veranderingen en beleggers hebben nu de kans om toegang te krijgen tot de potentiële winnaars van morgen.
 • Ondernemingen besteden steeds meer aandacht aan ESG om betere bedrijven te worden, zowel vanuit financieel oogpunt als met het oog op duurzaamheid.
 • In een klimaat van onzekerheid geloven wij dat thematisch beleggen beleggers een betrouwbare en duurzame groeimogelijkheid op lange termijn kan bieden.

Fondsfeiten

30 november 2022 €641,33 miljoen
Oprichtingsdatum 19 maart 2019
Benchmark* MSCI ACWI Net Return Index
Sector Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
EUR A andelenklasse
ISIN (Acc) LU1670628491
ISIN (Dist) LU1670628574
Instapkosten Max. 5,00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,75%
Doorlopende kosten** Acc 1,95%
Doorlopende kosten** Dist 1,95%
SFDR classificatie Artikel 8

 

Ga naar de pagina van het fonds

Bron van de fondsfeiten: M&G per 30.11.22.

* De benchmark is een vergelijkingsinstrument dat uitsluitend wordt gebruikt om de prestaties van het fonds te meten en weerspiegelt de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds, maar legt geen beperkingen op aan de portefeuillesamenstelling. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid bij de keuze van de beleggingen die in het fonds worden gekocht, aangehouden en verkocht. De participaties van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de benchmark. De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria.

** De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten per 31.03.22.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen. 

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden. 

ESG-informatie van externe gegevensproviders kan onvolledig, onnauwkeurig of onbeschikbaar zijn. Er bestaat een risico dat de beleggingsbeheerder een effect van een emittent onjuist beoordeelt, wat de onjuiste opname of uitsluiting van een effect in de portefeuille van het fonds tot gevolg heeft. 

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in de Prospectus.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van vennootschappen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die beleggen in obligaties en/of contanten.

Beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. 

De duurzaamheidsgerelateerde informatie van het fond is hier te vinden.

Voor een verklaring van de in dit document gebruikte termen, verwijzen wij u naar de verklarende woordenlijst op onze website hier.

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie.

De Oprichtingsakte, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarlijks of tussentijds beleggingsverslag en financiële verslagen zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans of Nederlands op www.mandg.com/investments/be

Alvorens te beleggen dient u het Prospectus door te lezen, waarin de beleggingsrisico's voor deze fondsen worden beschreven.

Gelieve de EBI aandachtig te lezen alvorens te besluiten om te beleggen. De hierin opgenomen informatie is geen vervanging voor het inwinnen van onafhankelijk advies.

M&G Luxembourg S.A. kan een einde maken aan regelingen voor marketing in het kader van het nieuwe notificatieproces inzake de richtlijn betreffende grensoverschrijdende distributie

Klachtenbehandelingsinformatie: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/nl-be/contacteer-ons

Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.