M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2 


Initiële aanbiedingsperiode

Het fonds zal een Initiële aanbiedingsperiode (Initial Offer Period, "IOP") hebben waarin beleggers kunnen inschrijven voorafgaand aan de lanceringsdatum van het fonds.

 • De inschrijvingsperiode opent op 25 september 2023 (9.00 CET)
 • De inschrijvingsperiode sluit op 3 november 2023 (13.00 CET)*
 • De beoogde lanceringsdatum van het fonds is op 7 november 2023

*Eindafrekening in contanten te ontvangen tegen 17u CET op 3 november 2023.

Aan het einde van de IOP zullen de Bestuurders/ de Beheersmaatschappij bepalen of de ontvangen inschrijvingen tijdens de IOP onvoldoende zijn om de portefeuille van het fonds op te bouwen in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid.

In een dergelijk geval kunnen de Bestuurders/ de Beheersmaatschappij besluiten of het fonds al dan niet van start kan gaan. Inschrijfbedragen die door beleggers via het IOP zijn betaald, zullen (zonder rente) zo snel mogelijk worden terugbetaald in de desbetreffende valuta op kosten en risico van elke aanvrager, in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus.

De Essentiële Beleggersdocumenten voor de beschikbare aandelenklassen staan hieronder vermeld.

Meer informatie over het fonds vindt u in het Prospectus hieronder.

Momenteel is er onvoldoende data om een indicatie te geven van de in het verleden behaalde resultaten van deze aandelenklassen.


De belangrijkste risico’s van dit fonds: 

 • Marktrisico: De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.
 • Kredietrisico: De waarde van het compartiment zal dalen als de emittent van een obligatie in portefeuille niet in staat is om de verschuldigde rente te betalen of zijn schuld af te lossen (ook bekend als wanbetaling).
 • Renterisico: Als de rente stijgt, zal de waarde van het compartiment waarschijnlijk dalen.
 • Risico van schuldeffecten met een lagere rating: Deze effecten vertonen doorgaans een groter risico op wanbetaling en een grotere gevoeligheid voor ongunstige economische gebeurtenissen dan schuldeffecten met een hogere rating.
 • Risico in verband met derivaten: Het compartiment kan derivaten gebruiken om blootstelling aan beleggingen te verkrijgen, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de netto-inventariswaarde van het compartiment en het risico op verlies kan verhogen.
 • Tegenpartijrisico: Bepaalde door het compartiment uitgevoerde transacties, zoals het plaatsen van contanten op een depositorekening, vereisen het gebruik van andere financiële instellingen. Als een van deze instellingen zijn verplichtingen niet nakomt of onvermogend wordt, kan het compartiment verlies lijden.
 • Risico van door activa gedekte effecten (Asset-Backed Securities): Activa die door hypotheek gedekte effecten en door activa gedekte effecten dekken, kunnen vroeger dan nodig worden afgelost, wat tot een daling van het rendement kan leiden.
 • Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.
 • Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.