Juridische informatie

De vestigingsplaats van Prudential International is in Ierland, Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International is een handelsnaam van Prudential International Assurance plc, een levensverzekeringsmaatschappij die opereert vanuit de Republiek Ierland. Het registratienummer is 209956. Prudential International Assurance plc is geautoriseerd en gereguleerd door de Central Bank of Ireland en wordt uitsluitend voor de vanuit het Verenigd Koninkrijk gereguleerde activiteiten geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en onderworpen aan de regulering van de Financial Conduct Authority en beperkte regulering van de Prudential Regulation Authority.  Informatie over het Temporary Permissions Regime, waardoor bedrijven in de EER gedurende een beperkte periode kunnen opereren in het Verenigd Koninkrijk terwijl ze een volledige autorisatie verkrijgen, is beschikbaar op de website van de Financial Conduct Authority.  Prudential International maakt deel uit van dezelfde ondernemingsgroep als The Prudential Assurance Company Limited.  The Prudential Assurance Company Limited en Prudential International zijn respectievelijk directe en indirecte dochterondernemingen van M&G plc, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf. The Prudential Assurance Company Limited is op geen enkele manier gelieerd aan Prudential Financial, Inc, een bedrijf wiens hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten van Amerika bevindt, of aan Prudential plc, een internationale in het Verenigd Koninkrijk gevestigde groep.

Deze website bevat namen en logo's die handelsmerken zijn van M&G plc. Elk gebruik van deze namen en logo's zou een inbreuk vormen op deze handelsmerken en is derhalve verboden.

Tenzij anders vermeld, is de inhoud van deze website gebaseerd op de interpretatie van Prudential International van de belastingwetgeving en -praktijk van het desbetreffende land op de datum die onderaan elke relevante pagina staat vermeld.

Hoewel wij van mening zijn dat deze interpretatie juist is, kunnen wij geen garantie geven dat de belastingvrijstellingen en de fiscale behandeling van fondsen in de toekomst dezelfde zullen blijven. De waarde van eventuele belastingvrijstellingen zal afhangen van de individuele financiële omstandigheden en het land van verblijf. Wij raden u aan uw professioneel financieel adviseur te raadplegen.

Sommige producten die op deze website worden beschreven, zijn alleen verkrijgbaar voor personen in bepaalde genoemde landen. Het is mogelijk dat uw plaatselijke wetgeving ons niet toestaat producten voor u in uw eigen land aan te bieden. Vraag bij uw professioneel financieel adviseur na of dergelijke producten beschikbaar zijn in het land waar u ingezeten bent.

Prudential International geeft geen beleggingsadvies over de verdiensten of geschiktheid van de producten van Prudential International en geen enkele informatie op deze website dient als zodanig te worden opgevat. Wij raden u aan een professioneel financieel adviseur te raadplegen voordat u een product aanvraagt.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u al deze voorwaarden hebt begrepen en ermee instemt aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Deze algemene voorwaarden (en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Indien u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

De informatie die op de website van Prudential International Assurance plc wordt gepubliceerd, is uitsluitend bedoeld ter informatie van de bezoekers en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Regelgeving

Prudential International Assurance plc is in Ierland geregistreerd. Het geregistreerd kantoor bevindt zich te Montague House, Adelaide Road, Dublin 2, Ierland. Het registratienummer is 209956. Prudential International Assurance plc (handelend als Prudential International) is gemachtigd door en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

2. Disclaimer

Hoewel Prudential International Assurance plc ernaar streeft dat de informatie op haar website actueel, nauwkeurig en volledig is op de datum van publicatie, worden er geen garanties, voorwaarden, verklaringen of waarborgen gegeven (uitdrukkelijk of impliciet) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie. Prudential International Assurance plc sluit aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies als gevolg van het gebruik van, of enige actie ondernomen op basis van, de informatie op deze website. Dit heeft noch invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor fraude of onjuiste voorstelling van zaken of andere aansprakelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten. Inhoud en informatie die door derden anders dan Prudential International Assurance plc worden verstrekt, worden duidelijk aangegeven waar deze wordt getoond. Wij publiceren deze inhoud zoals aan ons verstrekt en zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of actualiteit ervan. U moet de nodige stappen ondernemen om deze informatie te verifiëren alvorens erop te reageren. Bovendien wordt geen verklaring of garantie gegeven dat deze website vrij is van fouten, defecten, virussen of andere kwaadaardige programma's of macro's.

3. Hyperlinks

Hyperlinks op deze website dienen uitsluitend ter informatie en gemak en Prudential International Assurance plc aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van of de informatie op een dergelijke website. Het bestaan van een hyperlink naar een andere website houdt geen impliciete of expliciete goedkeuring in van de aanbieder, het product of de diensten van die website door Prudential International Assurance plc. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prudential International Assurance plc. Het is niet toegestaan informatie op deze website te uploaden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prudential International Assurance plc. U mag onze website niet misbruiken door virussen of andere kwaadaardige technologie of materiaal te introduceren.

4. Auteursrechtvermelding

De volledige inhoud van deze website is eigendom van Prudential International Assurance plc, tenzij anders aangegeven door een eigendomsvermelding van een derde, en valt onder het auteursrecht met alle rechten voorbehouden.

Tenzij uitdrukkelijk verboden door een mededeling op een pagina, mag u afzonderlijke delen van de website downloaden of afdrukken voor persoonlijk gebruik en informatie, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere kennisgevingen van eigendomsrecht behoudt. U mag geen informatie van deze website (in zijn geheel of gedeeltelijk) reproduceren, wijzigen, decompileren, deassembleren, verzenden of gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder contact op te nemen met Prudential International Assurance plc of de desbetreffende partij en zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen.

5. Potentiële investeerders

Geen enkele informatie op deze website mag worden opgevat als een aanbod of uitnodiging om te beleggen in een product van Prudential International Assurance plc, in het bijzonder in de Republiek Ierland. De informatie is uitsluitend voor algemeen gebruik en is niet bedoeld voor uw specifieke behoeften. Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten niet noodzakelijk een indicatie zijn voor toekomstige resultaten. Potentiële beleggers dienen onafhankelijk financieel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en om ons te helpen deze website beter te maken. Raadpleeg onze cookieverklaring om meer te weten te komen over cookies.

7. Toepasselijk recht

Deze website is opgezet volgens en valt onder de wetgeving van de Republiek Ierland. Er wordt onherroepelijk overeengekomen dat de rechtbanken van de Republiek Ierland bevoegd zijn om geschillen te beslechten die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of enige andere inhoud van de website.

In de mate dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal dat deel in die mate geschrapt worden uit de overblijvende voorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven zoals toegestaan door de wet.

Gebruik van informatie

De pagina's op de website ('de website') worden gepubliceerd door Prudential International Assurance plc ('wij', 'we' of 'ons).

Wij zullen geen informatie over personen verzamelen, behalve wanneer die informatie specifiek en bewust door deze personen is verstrekt. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn:

 • Uw naam

 • Uw telefoonnummer

 • Uw e-mailadres

 • Uw beroep

De verzamelde informatie zal worden gebruikt om u de door u gevraagde informatie toe te zenden en om informatie te verstrekken die voor u nuttig kan zijn.

Wij kunnen niet-persoonlijke geaggregeerde statistische (groeps)gegevens over de verkeerspatronen van onze websitebezoekers delen met partners of andere partijen. Wij verkopen of delen echter geen informatie over individuele gebruikers.


'Cookies'

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren en om ons te helpen deze website beter te maken. Raadpleeg onze cookieverklaring om meer te weten te komen over cookies.


Uw rechten

Naast de veiligheidsmaatregelen die het bedrijf neemt, worden uw persoonsgegevens in Ierland beschermd door de Data Protection Act 2018. Hierin is onder meer bepaald dat de gegevens die wij over u bewaren, rechtmatig en eerlijk moeten worden verwerkt. Dit moet nauwkeurig, relevant en niet overdreven zijn. De informatie moet, waar nodig, worden bijgewerkt en mag niet langer worden bewaard dan nodig is. De informatie moet veilig worden bewaard om ongeoorloofde toegang door anderen te voorkomen. U hebt het recht om te zien wat er over u wordt bijgehouden en eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren.


Beleidswijzigingen

Elke wijziging van dit beleid zal hier worden bekendgemaakt.


Beveiliging

Prudential International Assurance plc behandelt alle gegevens die worden bewaard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid. Alle informatie die u verstrekt zal volledig vertrouwelijk blijven.

Wat is een cookie?

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw computer of een ander apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Ze worden gebruikt om u te helpen efficiënt op websites te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Ze kunnen ons ook helpen meer inzicht te krijgen in hoe de website wordt gebruikt, zodat wij de website voortdurend kunnen verbeteren.

Er zijn twee hoofdcategorieën van cookies:

 • Essentiële (of strikt noodzakelijke) cookies) – De cookies die nodig zijn om deze online dienst voor u te laten werken of de cookies die informatie opslaan met betrekking tot vragen over de regelgeving (bijv. bent u een particuliere of professionele belegger?)

 • Niet-essentiële cookies – Alle andere cookies

Cookietoestemming
 • PIA en M&G Plc hebben de toestemming van de gebruiker nodig voor het plaatsen van niet-essentiële cookies op een apparaat.

 • Cookietoestemming is vereist voor elk afzonderlijk doel waarvoor niet-essentiële cookies worden gebruikt (zie de categorieën van cookies hieronder).

 • Cookietoestemming wordt vastgelegd tijdens een eerste bezoek aan deze website en vervalt na één jaar.

 • Cookievoorkeuren kunnen op elk moment worden gewijzigd door deze pagina te bezoeken (zie de knop Cookie-instellingen hieronder).

Het vervallen van cookies

Cookies hebben een vervaldatum. Ze worden geplaatst en bewaren gegevens gedurende een bepaalde periode.

 • Sessiecookies – een cookie die tijdelijk wordt opgeslagen en vervalt na uw sessie (of bezoek) of wanneer u de browser sluit.

 • Persistente cookies – een cookie die gedurende een bepaalde periode na een sessie (of bezoek) blijft bestaan. Persistente cookies bevatten meestal voorkeuren of keuzes die gedurende meerdere sessies moeten blijven bestaan. Voorbeelden van persistente cookie-vervalperiodes zijn 7 dagen, 30 dagen en 1 jaar.

Deze website gebruikt zowel sessiecookies als persistente cookies.


Cookiebronnen

Cookies worden ingedeeld als first party cookies en third party cookies.

 • First party cookies worden geplaatst vanaf het domein van de bezochte website.

 • Third party cookies worden geplaatst vanaf andere domeinen dan de bezochte website. Ze zijn traditioneel afkomstig van technologieën of diensten van derden die op de website worden gebruikt.

Deze website gebruikt zowel first party cookies als third party cookies.


Cookiecategorieën

De cookies die op deze website worden gebruikt, vallen in de volgende categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies -  Deze cookies zijn nodig om deze digitale dienst voor u te laten werken. Ze zullen ook informatie met betrekking tot vragen over de regelgeving opslaan.Bijv. bent u een particuliere of professionele belegger?

 • Performance & Beleving - Deze cookies worden gebruikt door digitale analysetechnologieën en verzamelen in anonieme vorm informatie over de manier waarop bezoekers deze website gebruiken. De verzamelde data worden door M&G gebruikt om inzicht te krijgen in de bronnen van het websiteverkeer en het surfgedrag van gebruikers. De data worden ook gebruikt bij tests voor ontwerpveranderingen en om een persoonlijke beleving te creëren.
 • Targeting cookies - Deze cookies worden gebruikt om meer relevante advertenties aan te bieden wanneer u externe websites bezoekt.

 • Sociale media - Deze cookies worden ingesteld door de socialemediadiensten die wij aan de website hebben toegevoegd om u in staat te stellen onze inhoud te delen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. Bezoek de respectievelijke socialemediawebsites voor meer informatie over hun cookiebeleid.

Cookies die we op onze website gebruiken

Deze tabel geeft een overzicht van de cookies die op uw apparaat kunnen worden geplaatst wanneer u deze website gebruikt.