GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

(Laatst bijgewerkt op 04/12/2020)

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ONZE WEBSITE GEBRUIKT. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HOE U DEZE WEBSITE KUNT GEBRUIKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DIENT U DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

DEEL A – Algemene voorwaarden

1. De voorwaarden waaronder u onze website mag gebruiken

 • Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de andere documenten waarnaar hieronder wordt verwezen) zetten de voorwaarden uiteen waaronder u onze website(s) mag gebruiken.
 • Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke informatie over hoe u deze website kunt gebruiken.  Door deze website te gebruiken stemt u ermee in aan deze gebruikersvoorwaarden gebonden te zijn.   Mogelijk wilt u een exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden afdrukken om op een later moment te kunnen raadplegen.
 • De volgende beleidsreglementen zijn ook van toepassing op uw gebruik van onze website:
  • het privacy- en cookiebeleid.  Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij alle persoonsgegevens mogen verwerken die u ons verstrekt of die wij van u verzamelen als gevolg van uw gebruik van onze website.  In ons privacy- en cookiebeleid wordt uiteengezet wat wij met deze persoonsgegevens doen.
 • Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

2. Hoe we wijzigingen kunnen aanbrengen op de website en in deze gebruiksvoorwaarden

 • We behouden ons het recht voor om enig materiaal op deze website van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Wij raden u aan elke keer dat u onze website wilt gebruiken deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de voorwaarden die op dat moment gelden.
 • We kunnen deze gebruiksvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid en de beveiligingspagina's van tijd tot tijd bijwerken.  Door deze website te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben doorgevoerd, bevestigt u dat u deze heeft begrepen en dat u ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn.  U dient de relevante pagina's regelmatig opnieuw te bezoeken om er zeker van te zijn dat u de huidige algemene voorwaarden die op dat moment op uw gebruik van toepassing zijn, heeft gezien en ervan op de hoogte bent.  We raden u ook aan om te allen tijde de actuele pagina's met ons privacy- en cookiebeleid en informatie over de beveiliging te bekijken.

3. Specifieke regionale vereisten die op u van toepassing zijn

 • Onze website heeft verschillende regionale pagina's.  Alle regionale pagina's vallen onder de wetten en regelgeving van elke specifieke regio.  U dient uitsluitend de website te openen die overeenkomt met uw woonplaats. 
 • De fondsen, producten en diensten die op deze website worden beschreven, zijn niet in alle landen of voor alle beleggers beschikbaar.

4. Informatie over ons

 • Deze website ('Website') wordt beheerd door M&G plc Group (M&G) en haar lokale dochterondernemingen die worden genoemd in Deel B (hierna gezamenlijk aangeduid als 'wij').
 • M&G is een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 11444019 met statutaire zetel en hoofdhandelsadres op 10 Fenchurch Avenue, Londen EC3M 5AG.  Het btw-nummer van M&G is 235 3237 81.
 • Bezoek: https://www.mandgplc.com/site-services/contact-us voor contactgegevens en hoe u een klacht kunt indienen.

Informatie m.b.t. regelgeving

 • Zie deel B voor meer informatie over de regelgeving die in uw regio op ons van toepassing is.

5. Informatie op onze website

 • Onze website wordt gratis beschikbaar gesteld.
 • De inhoud van onze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden.  Geen enkele inhoud op onze website is bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen.  U dient altijd passend deskundig en gespecialiseerd advies in te winnen voordat u al dan niet actie onderneemt op basis van enige inhoud die u tegenkomt op onze website.
 • In het bijzonder mag niets op deze website worden opgevat als een uitnodiging, aanbod of aanbeveling om beleggingen te kopen of verkopen.  Door informatie op deze website te verstrekken, geeft M&G niet aan of bepaalde beleggingen geschikt zijn voor bepaalde beleggers.  Evenmin dient de informatie op deze website als beleggingsadvies.  U dient relevant professioneel advies in te winnen voordat u een beslissing met betrekking tot beleggen neemt.
 • We kunnen niet garanderen dat toegang tot onze website of de inhoud ervan te allen tijde beschikbaar of ononderbroken zal zijn.  Uw recht op toegang tot onze website wordt slechts tijdelijk verleend.
 • We beoordelen de inhoud op onze website op regelmatige basis.  We kunnen echter niet garanderen dat alle inhoud op onze website juist, volledig of actueel is.  Onverminderd artikel 8 hieronder, verstrekken we dan ook geen verklaringen, toezeggingen of garanties dat de inhoud op onze website juist, volledig of actueel is. 
 • We verstrekken geen verklaringen, toezeggingen of garanties dat onze website of de inhoud ervan vrij zal zijn van fouten of lacunes.

6. Hoe u gerechtigd bent om onze website te gebruiken en beperkingen

 • U mag onze website uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, wetgeving inzake auteursrecht en wetgeving inzake ongewenste commerciële elektronische berichten.
 • U dient het volgende niet te doen:
  • misbruik maken van onze website door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, 'logic bombs' of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk van aard is;
  • proberen om ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze website is verbonden.
  • onze website aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed-denial-of-service-aanval.
  • onze website gebruiken om, direct of indirect, ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal, kettingbrieven of piramidespelprogramma's te verzenden of te verspreiden;
  • onze website gebruiken om inhoud te plaatsen of te linken naar inhoud waarvan u weet dat of had moeten weten dat de eigenaar van die inhoud niet heeft ingestemd met of geen toestemming heeft gegeven voor het plaatsen of linken of waar die plaatsing of het linken ernaar inbreuk maakt op de rechten van de eigenaar in kwestie;
  • onze website gebruiken om gegevens of verkeer op een netwerk of systeem te volgen;
  • onze website gebruiken om informatie te verzamelen of te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, schermnamen of andere identificatiegegevens, door middel van bedrog (zoals phishing, internetoplichting, ontvreemden van wachtwoorden, spearing, scraping en harvesting);
  • onze website gebruiken om software te verspreiden;
  • onze website gebruiken voor het verzenden, verspreiden, publiceren, uploaden, downloaden, gebruiken, opslaan, reproduceren of willens en wetens ontvangen van materiaal dat niet voldoet aan de normen voor inhoud van onze website;
  • onze website gebruiken in strijd met exportwetten, -controles, -voorschriften of -sanctiebeleid van de Europese Unie, de Verenigde Staten of enig ander land.
 • In het geval dat u een voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd.  Bovendien kunnen we dergelijke andere acties ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische stappen die we passend achten.
 • In het geval dat u een voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden schendt, of als we een verzoek hiertoe ontvangen van een wetshandhavingsautoriteit, kunnen we uw identiteit, details van een eventuele inbreuk en alle andere gegevens die we nodig achten, verstrekken aan de relevante wetshandhavingsinstanties.

7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen

 • We kunnen niet garanderen dat onze website vrij zal zijn van bugs, schadelijke programma's of materialen of virussen. U bent zelf verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en het platform waarmee u toegang krijgt tot onze website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

8. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

 • We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer dit onwettig zou zijn.  Dit omvat aansprakelijkheid voor:
  • overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;
  • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 • In bepaalde rechtsgebieden kunnen verschillende beperkingen en uitsluitingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van toepassing zijn wanneer u producten en diensten bij ons koopt.  Onze aansprakelijkheid is uiteengezet in de relevante voorwaarden.

In het geval dat u een zakelijke klant bent

 • We sluiten alle bepalingen, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op deze website of de inhoud ervan, ongeacht of dit expliciet of impliciet is.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade (zelfs indien voorzienbaar) die voortvloeit uit of verband houdt met:
  • gebruik van of het onvermogen om onze website te gebruiken;
  • gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op onze website wordt weergegeven; of
  • virussen, distributed-denial-of-service-aanvallen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan schaden als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van enige inhoud erop, of enige andere website waarnaar wordt gelinkt.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie op websites van derden waarnaar op onze website wordt gelinkt en wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites.

In het geval u een individuele klant bent

 • U stemt ermee in om onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

9.    Links vanaf onze website naar andere websites

 • Onze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten, met inbegrip van naar pagina's en andere websites die door ons worden beheerd of door een derde partij die namens ons werkt.  Dit omvat alle toegang die u mogelijk heeft tot de 'MyAccount'-functionaliteit. Uw toegang daartoe is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.  Waar onze website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links alleen ter informatie en voor uw gemak aangeboden. We hebben geen controle over de inhoud van dergelijke andere websites of bronnen. We aanvaarden er dan ook geen verantwoordelijkheid voor en u mag het feit dat wij deze links delen niet opvatten als een goedkeuring of garantie door ons van de websites of de informatie die daarop te vinden is.
 • U mag niet naar deze website linken vanaf een andere website zonder onze toestemming.

10. Intellectuele eigendom

 • Wij, of onze licentiegevers, zijn eigenaar van het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en alle inhoud daarop [anders dan inhoud die is geüpload door of waarnaar wordt gelinkt door anderen].
 • De naam M&G en het logo zijn geregistreerde handelsmerken van de M&G groep. Wij bezitten of licentiëren alle auteursrechten op deze website, evenals de inhoud, handelsmerken of ander materiaal dat op de website wordt gepubliceerd. Als u inhoud van onze website gebruikt, downloadt, afdrukt of reproduceert op een manier die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, eindigt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk en moet u alle digitale en papieren exemplaren van de inhoud die u heeft gemaakt aan ons retourneren of vernietigen (naar onze keuze).
 • Tenzij specifiek verboden door een kennisgeving op een pagina, mag u afzonderlijke delen van deze website afdrukken of downloaden voor uitsluitend uw eigen persoonlijke referentie en gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrecht- en andere eigendomskennisgevingen behoudt.
 • U mag onze handelsmerken of enige inhoud van onze website niet gebruiken, extraheren of reproduceren voor commerciële doeleinden zonder eerst de schriftelijke toestemming te hebben verkregen van M&G of een partij die de inhoud aan ons in licentie heeft gegeven.

11. Overige belangrijke informatie

 • In het geval u een consument bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden onderhevig aan de wetgeving van Engeland en Wales, en de rechtbanken van Engeland en Wales bezitten niet-exclusieve jurisdictie om te beslissen over geschillen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden.  Als u in Schotland woont, kunt u ook een procedure aanhangig maken in Schotland. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u een procedure aanhangig maken in Noord-Ierland.
 • Als consument profiteert u van alle bindende bepalingen van de wet van uw woonland. Niets in deze gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke bindende bepalingen zoals uiteengezet in de lokale wetgeving.
 • In het geval dat u een zakelijke gebruiker bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden (en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee staan) onderhevig aan de wet van Engeland en Wales en de rechtbanken van Engeland en Wales zijn exclusief bevoegd om te beslissen over eventuele geschillen die ontstaan buiten of in verband met deze gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet-contractuele verplichtingen).

DEEL B – Specifieke regiogebonden informatie

Engeland en Wales

 • M&G plc is een holding, waarvan sommige dochterondernemingen zijn geautoriseerd en gereguleerd, waar van toepassing, door de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority.
 • M&G Investment Management Limited (MAGIM), M&G Alternative Investment Management Limited (MAGAIM), M&G Securities Limited (MGSL) en M&G Financial Services Limited (MGFS) zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder de nummers 1048359, 936683, 2059989, 90776, 923891. Het geregistreerde adres van MAGIM, MAGAIM, MGSL en MGFS is 10 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 5AG. MAGIM, MAGAIM, MGSL en MGFS zijn geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority ('FCA') onder de nummers 119328, 122011, 122057, 122058 (https://www.fca.org.uk/register/). Het geregistreerde adres van de FCA is: 12 Endeavour Square, Londen, E20 1JN.
 • Prudential Pensions Limited (PPL) is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 992726, met als geregistreerd adres 10 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 5AG. PPL is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority (PRA) en gereguleerd door de FCA en de PRA, en is geregistreerd in het FCA-register onder nummer 110434 (https://www.fca.org.uk/register/). 
 • M&G Real Estate Limited is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 3852763 en is niet geautoriseerd of gereguleerd door de FCA. M&G Real Estate Limited is onderdeel van de M&G plc Group.
 • Infracapital is een handelsnaam van de Europese infrastructuurdivisie van M&G Investment Management Limited en M&G Alternatives Investment Management Limited.
 • Informatie over de regels en richtlijnen van de FCA is te vinden op www.fca.org.uk. Beleggers die onze diensten gebruiken, worden beschermd door het Britse Financial Services Compensation Scheme voor alle bedragen die we niet kunnen betalen, tot een maximum van £ 50.000 voor elke belegger. Beleggers zijn onderworpen aan de regels van deze regeling.
 • In het VK wordt M&G Luxembourg S.A. geacht gemachtigd en gereguleerd te zijn door de Financial Conduct Authority. De aard en de omvang van de consumentenbescherming kunnen verschillen van die voor in het VK gevestigde ondernemingen. Nadere bijzonderheden over de regeling inzake tijdelijke vergunningen, op grond waarvan in de EER gevestigde ondernemingen gedurende een beperkte periode in het VK werkzaam mogen zijn terwijl zij een volledige vergunning aanvragen, zijn beschikbaar op de website van de Financial Conduct Authority.

Europese Unie en internationaal

M&G Luxembourg S.A. (MGLUX), geregistreerd adres: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxemburg, is geautoriseerd en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

België 

M&G plc Group is aanwezig in België door de oprichting van het filiaal van M&G Luxembourg S.A., met kantooradres aan de Louizalaan 54, 1050 Brussel

Frankrijk

M&G plc Group is aanwezig in Frankrijk door de oprichting van het bijkantoor van M&G Luxembourg S.A., met het kantooradres op 8 rue Lamennais, Parijs 75008, ingeschreven in het handelsregister te Parijs onder nummer 893 486 100.

Duitsland

M&G plc Group is aanwezig in Duitsland door de oprichting van het bijkantoor van M&G Luxembourg S.A., met het kantooradres op Main Building. Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main.

Italië

M&G plc Group is aanwezig in Italië door de oprichting van het bijkantoor van M&G Luxembourg S.A. R.E.A MI 2631961, C.F. 97900850153 and P.I.V.A. IT 11939620966, met kantooradres op Via Santa Maria Segreta 6, 20123 - Milaan ('Italiaanse bijkantoor').

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Telefoonnummer: +39 02 3206 551

E-mailadres: m&g.italy@mandg.com

Als u een consument bent, zijn de rechtbanken van de locatie van uw woonplaats of verblijfplaats exclusief bevoegd om te beslissen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden.

Nederland 

M&G plc Group is aanwezig in Nederland door de oprichting van de vestiging van M&G Luxembourg S.A., met kantooradres aan Zuidplein 36 1077 XV Amsterdam 

Spanje

M&G plc Group is aanwezig in Spanje door de oprichting van het bijkantoor van M&G Luxembourg SA, met geregistreerd adres op Calle Fortuny, 6 - 4º A, 28010, Madrid.

Als u een klacht heeft over M&G, kunt u uw klacht indienen via de website van M&G of via de post onder vermelding van 'Klacht' naar het adres van M&G in Spanje (Calle Fortuny, 6 - 4º A, 28010, Madrid, Spanje).

Als we uw klacht niet binnen een maand na indiening kunnen oplossen, kunt u uw klacht voorleggen aan het ODR-platform van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). M&G zal deelnemen aan dergelijke procedures en is hiertoe verplicht op grond van de toepasbare wetgeving. U kunt uw klacht indienen in elke officiële taal van de Europese Unie via het ODR-platform van de Europese Commissie.

Zweden 

M&G plc Group is aanwezig in Zweden door de oprichting van het filiaal van M&G Luxembourg S.A. Svensk Filial met kantooradres aan Birger Jarlsgatan 14, 114 34 Stockholm 

Zwitserland

M&G International Investments Switzerland AG. Geregistreerd kantoor: Talstrasse 66, 8001 Zürich.

Japan

M&G Investments Japan ('MGIJ') is geregistreerd bij het Financial Services Agency of Japan (de 'JFSA') ((Kinsho) nr. 2942) om deel te nemen aan de beleggingsadvies- en agentschapsactiviteiten, de investeringsbeheeractiviteiten en de Type II financiële instrumenten onder de wet inzake financiële instrumenten en markten van Japan. Op grond van dergelijke registraties kan MGIJ: (1) agentschaps- en bemiddelingsdiensten verlenen aan klanten om een discretionaire overeenkomst voor beleggingsbeheer of een beleggingsadviesovereenkomst aan te gaan met een van de offshore gelieerde ondernemingen van de M&G groep; (2) het rechtstreeks aangaan van een discretionaire vermogensbeheerovereenkomst met klanten; of (3) klanten vragen om te beleggen in offshore collectieve beleggingsregeling(en) die worden beheerd door de offshore M&G groep of haar aangesloten onderneming. MGIJ is lid van de Japan Investment Advisers Association en de Type II vereniging van financiële instrumentenbedrijven. Het geregistreerde adres van MGIJ is Tokio Toranomon Global Square 13F, 1-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokio, 105-0001, Japan.

Hongkong

Deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers in Hongkong.

De inhoud van deze website is niet gecontroleerd door enige regelgevende instantie in Hongkong. U wordt aangeraden voorzichtig te zijn bij het gebruik van deze website. Bij twijfel over de inhoud van deze website dient u onafhankelijk professioneel advies in te winnen. In het bijzonder zal geen enkel belang in M&G-fondsen of subfondsen worden uitgegeven aan een andere persoon dan de persoon aan wie deze website is gericht. Bovendien mag (a) geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op aandelen in de M&G-fondsen aan het publiek in Hongkong worden gedaan; en (b) deze website is niet goedgekeurd door de Securities and Futures Commission in Hongkong of enige andere regelgevende instantie in Hongkong en dientengevolge mogen belangen in de M&G-fondsen niet worden aangeboden of worden verkocht in Hongkong door middel van deze website, tenzij in omstandigheden die geen aanbod aan het publiek vormen zoals uiteengezet in de Hong Kong Companies Ordinance en de Hong Kong Securities and Futures Ordinance, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

De website wordt uitgegeven door M&G Investments (Hong Kong) Limited. Kantoor: Unit 1002, LHT Tower, 31 Queen’s Road, Central Hongkong.

Singapore

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor institutionele beleggers (zoals gedefinieerd onder de SFA).

Lees deze informatie over de contractuele, wettelijke en regelgevende voorwaarden die van toepassing zijn op de M&G-fondsen die op deze website worden genoemd en het gebruik van deze website zorgvuldig door. Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat diensten en documenten op de website onderhevig kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor 'institutionele beleggers' zoals gedefinieerd in sectie 4A (1) van de Securities and Futures Act, Hoofdstuk 289 van Singapore (de 'SFA') en in overeenstemming met de voorwaarden van enige andere toepasselijke bepaling van de SFA en de bijbehorende wetgeving. Er mag door geen enkel ander type investeerder in Singapore op worden vertrouwd, vooral niet door het grote publiek. Door toegang te krijgen tot de informatie, verbindt u zich ertoe deze informatie niet te verspreiden of enige andere persoon of investeerder naar deze website te verwijzen. Niets op deze website vormt een aanbod om iets te verkopen of een uitnodiging om iets te kopen, of het onder de aandacht brengen van het aanbod van de eenheden van de regelingen in enig rechtsgebied waar een dergelijke activiteit verboden dan wel niet toegestaan is.

Deze website is uitgegeven door M&G Investments (Singapore) Pte. Ltd. and M&G Real Estate Pte. Ltd. Kantoor: CapitaGreen #35-01, 138 Market Street, Singapore 048946.

De informatie / het onderzoek op de website is opgesteld door M&G Investments (Singapore) Pte. Ltd. (Co. Reg. Nr. 201131425R) and M&G Real Estate Pte. Ltd. (Co. Reg. Nr. 200610218G) of buitenlandse gelieerde bedrijven van M&G (gezamenlijk bekend als M&G Group).

Australië

M&G Investment Management Limited (MAGIM) en M&G Alternatives Investment Management Limited (MAGAIM) hebben een kennisgeving ontvangen van de Australian Securities & Investments Commission dat ze een beroep kunnen doen op de ASIC Class Order [CO 03/1099] vrijstelling en dat ze daarom hun beleggingsstrategieën op de markt mogen brengen (met inbegrip van het aanbieden en leveren van discretionaire vermogensbeheerdiensten) aan grootzakelijke klanten in Australië zonder de vereiste voor een Australische vergunning voor financiële diensten zoals uiteengezet in de Corporations Act 2001 (Cth). MAGIM en MAGAIM zijn geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk, die verschilt van de Australische wetgeving.

Verenigde Staten

In het bijzonder is deze website niet bedoeld voor gebruik door enig persoon in de Verenigde Staten. Aandelen in M&G-fondsen zijn en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of geregistreerd of gekwalificeerd volgens de effectenwetten van enige staat van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd, dan wel direct of indirect, aan beleggers in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening van Amerikaanse personen, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden naar aanleiding van een transactie die is vrijgesteld van dergelijke registratie- of kwalificatievereisten.  Geen van de aandelen is goedgekeurd of afgekeurd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, enige effectencommissie van een staat in de Verenigde Staten of enige andere Amerikaanse regelgevende instantie, noch heeft een van de voorgaande autoriteiten goedkeuring gegeven aan de verdiensten van het aanbod van de aandelen of de juistheid of toereikendheid van het prospectus. De fondsen zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Investment Company Act van 1940, in zijn gewijzigde vorm.