De noodsituatie van het klimaat en de positieve rol die investeerders kunnen spelen

7 min leestijd 9 nov. 20

Samenvatting: Dit decennium moet er dringend actie worden ondernomen om de wereldwijde afspraken inzake klimaatverandering na te komen. Er zijn aantrekkelijke langetermijnmogelijkheden voor bedrijven die de overgang naar een koolstofarme economie actief kunnen versnellen.

Klimaatverandering vormt een reëel en actueel gevaar voor het welzijn van de mens en de planeet

Het komende decennium is een kritieke periode waarin wij nog vorm kunnen geven aan het traject ervan. Het is van essentieel belang dat we deze kans grijpen om van koers te veranderen.

Als we de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 terugdringen, kunnen we de stijging van de temperatuur op aarde hopelijk beperken tot een niveau waarbij de nadelige gevolgen voor natuurlijke ecosystemen en de volksgezondheid beperkt blijven.

Om dit te bereiken, moeten we niet alleen ons gedrag veranderen, maar ook fors - en dringend - investeren in de overgang naar een koolstofarme economie.

Ik geloof dat wanneer bedrijven oplossingen kunnen bieden voor de grootste uitdaging waarvoor de planeet staat, zij aantrekkelijke kansen kunnen bieden voor langetermijnbeleggers. In ruil daarvoor kunnen investeerders een rol spelen bij de aanpak van de klimaatnoodsituatie.

Wat de wetenschap ons zegt

De Covid-19 pandemie verlamde een groot deel van de wereldwijde samenleving in 2020. Intussen zijn de dramatische effecten van de klimaatverandering onverminderd doorgegaan en vormen zij een bedreiging voor natuurlijke habitats, de menselijke bevolking en de economie.

In een jaar waarin ongekende branden woedden langs de westkust van de Verenigde Staten en tot aan de poolcirkel in Siberië, was het Atlantische orkaanseizoen zo actief dat het al begin september door het alfabet van stormnamen liep. De periode van vijf jaar van 2016 tot 2020 wordt naar verwachting de warmste in de geschiedenis.

Ondanks de economische terugval in 2020 bevinden de concentraties van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer zich op recordhoogte en blijven ze stijgen1. Deze door de mens veroorzaakte emissies zijn de drijvende kracht achter de klimaatverandering. Zonder aanhoudende maatregelen om deze te verminderen, zal de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak volgens ramingen van de Verenigde Naties tegen het einde van de 21e eeuw 3°C boven het pre-industriële niveau liggen2.

Het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 verbindt landen ertoe deze stijging ruim onder de 2°C te houden en zich te blijven inspannen om de stijging tot 1,5°C te beperken - een niveau waarop de risico's en gevolgen van klimaatverandering veel geringer zijn. Volgens de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) zou een temperatuurstijging van 2°C leiden tot een verergering van extreme weersomstandigheden, een stijging van de zeespiegel, krimpend Arctisch zee-ijs, verbleking van koralen en verlies van ecosystemen.

Tijd voor ambitie en actie

De omvormingsactie kan niet langer worden uitgesteld. De VN schatte3 in 2019 dat de wereldwijde uitstoot tussen 2020 en 2030 met gemiddeld 7% per jaar moet dalen om de 1,5°C-doelstelling te halen. Tegen 2050 moeten we wereldwijd een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul hebben bereikt.

Om deze uitdaging aan te gaan, moeten de emissies in alle sectoren van de economie aanzienlijk en substantieel worden verminderd. Door te kijken naar de belangrijkste bronnen van broeikasgassen, kunnen we zien waar oplossingen het grootste effect kunnen hebben.

Er zijn bepaalde elementen van de klimaatvergelijking - minder voedsel verspillen en minder vliegen, bijvoorbeeld - die we individueel kunnen aanpakken door beslissingen in ons dagelijks leven. Met lifestyle-keuzes kan de uitstoot echter maar tot op zekere hoogte worden teruggedrongen.

Om de koers van de klimaatverandering te wijzigen, moeten we alternatieve energiebronnen en efficiëntere manieren om goederen en diensten te produceren vinden en invoeren. Dit zal grote investeringen vergen. Het Internationaal Energieagentschap schat dat een investering van ongeveer 1,3 triljoen dollar4 per jaar nodig is om de zevende VN-doelstelling inzake duurzame ontwikkeling, schone en betaalbare energie voor iedereen, tegen 2030 te halen. 

Investeren in oplossingen

Nu de hoogdringendheid van de uitdaging steeds meer wordt ingezien, zijn er volgens ons overtuigende langetermijnkansen voor bedrijven die de overgang naar een koolstofarme economie actief versnellen.

Ik zie drie belangrijke gebieden waarop bedrijven een positieve impact kunnen hebben in de strijd tegen klimaatverandering. Het eerste is wanneer activiteiten of innovaties de uitstoot van broeikasgassen rechtstreeks verminderen.

Alternatieve energie is een voor de hand liggend investeringsgebied. Vervanging van koolstofintensieve fossiele brandstoffen door groene stroom, uit wind en zon, zou de grootste bijdrage leveren tot het bereiken van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Minder voor de hand liggende investeringskandidaten kunnen componenten en systemen zijn die de energie-efficiëntie verbeteren en daardoor de uitstoot verminderen.

De tweede groep bedrijven met een grote impact zijn bedrijven die met hun oplossingen de industrie en het vervoer - die samen goed zijn voor 35% van de totale uitstoot - schoner maken. Dit kunnen bedrijven zijn waarvan de technologieën de toekomst van mobiliteit of energieopslag onderbouwen.

Ten derde kunnen bedrijven die bijdragen tot een meer circulaire economie - door afval te ontwerpen, materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden en natuurlijke systemen te regenereren - ook een belangrijke rol spelen in de overgang naar een koolstofarme en hulpbronnenefficiënte economie.

Het hoofd bieden aan de klimaatnoodsituatie

De risico's van niet-handelen op klimaatgebied zijn aanwezig en nemen toe. De kosten van extreme weersomstandigheden stijgen: drie van de duurste orkanen die ooit in de Atlantische Oceaan zijn geregistreerd, hebben zich sinds 2017 voorgedaan.

Wij moeten begrijpen hoe investeringen niet alleen aan de risico's van klimaatverandering worden blootgesteld, maar ook hoe zij de kansen kunnen grijpen die deze verandering biedt. Als bedrijven niet handelen, zullen zij de kansen missen die deze uitdaging biedt.

Het is niet nodig een compromis te sluiten tussen winst en de planeet. Wanneer ondernemingen met succes oplossingen kunnen voorstellen die de klimaatverandering afzwakken, kunnen hun aandeelhouders een duurzaam financieel rendement nastreven en bijdragen tot een aantoonbaar positieve impact op de planeet en haar bewoners.

De meningen die in dit document worden geuit, mogen niet worden opgevat als aanbevelingen, advies of prognoses.De waarde van de fondsen kan zowel dalen als stijgen. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat u uw oorspronkelijke belegging niet volledig terugkrijgt.

Dit promotioneel financieel document is gepubliceerd door M&G International Investments S.A. Maatschappelijke zetel: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxemburg.

1https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/united-science-report-climate-change-has-not-stopped-covid19

2https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action/

3https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/united-science-report-climate-change-has-not-stopped-covid19

4https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24090pb3_cover.pdf

The views expressed here should not be taken as a recommendation, advice or forecast.

The value and income from any fund's assets will go down as well as up. This will cause the value of your investment to fall as well as rise. There is no guarantee that any fund will achieve its objective and you may get back less than you originally invested. 

Gerelateerde inzichten