Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Ecologische of sociale kenmerken van het fonds

Het fonds streeft naar een hoger totaalrendement (kapitaalgroei plus inkomsten) dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over een voortschrijdende periode van vijf jaar, met toepassing van ESG-criteria.

Hoe worden de ecologische en sociale vereisten van het fonds waargemaakt?

Er wordt gewerkt op basis van ESG-integratie. Dat wil zeggen dat er steeds rekening wordt gehouden met ESG-factoren bij de beleggingsanalyse en -beslissingen.

Het fonds wordt belegd in effecten die voldoen aan de ESG- en duurzaamheidscriteria.

  • Op normen gebaseerde uitsluitingen: beleggingen die in strijd zijn met algemeen aanvaarde gedragsnormen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding.
  • Uitsluitingen op basis van sectoren en/of waarden: beleggingen en/of sectoren met bedrijfsactiviteiten die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, het maatschappelijk welzijn of het milieu, of die anderszins niet in overeenstemming zijn met de sector- en/of waardencriteria van het fonds.
  • Overige uitsluitingen: beleggingen die anderszins in strijd worden geacht met de ESG-criteria.

De benchmark van het fonds is de MSCI ACWI Net Return Index. Hij verschaft een vergelijkingsbasis om de prestaties van het fonds tegen af te meten. 

De benchmark is geen ESG-benchmark en voldoet niet aan de ESG-criteria en de duurzaamheidscriteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-gerelateerde manier van werken, inclusief de gegevensbronnen, doorlichtingscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren, is beschikbaar in het document inzake ESG- en duurzaamheidscriteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen.

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Prestatiescenario

Documenten