Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

ESG Labels

Het fonds is geaccrediteerd met de volgende ESG-labels.

Informatie over duurzaamheid

Duurzame beleggingsdoelstelling van het Fonds

Het Fonds heeft twee doelstellingen:

  • Financiële doelstelling: een totaalrendement (kapitaalgroei plus inkomsten) bieden van 4 ot 8% per jaar over perioden van vijf jaar.
  • Duurzame doelstelling: bijdragen aan een duurzame economie door te beleggen in activa die milieu- en/of sociale doelen ondersteunen, in het bijzonder het tegengaan van klimaatverandering.

Hoe het Fonds voldoet aan zijn duurzame beleggingsdoelstelling

De aanpak van duurzaam beleggen van het Fonds bestaat uit een flexibele activaspreiding en tegelijk beleggen in effecten uitgegeven door bedrijven of overheden die hoge normen hanteren op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Daarnaast behoudt het Fonds een kernportefeuille van activa met een positieve impact. Dit zijn activa die een positieve maatschappelijke impact hebben door 's werelds grootste sociale en/of milieu-uitdagingen aan te pakken.

Het Fonds belegt in effecten die naar verwachting duurzame beleggingen zijn die positief bijdragen aan een of meer milieu- of sociale doelen, waarbij het de bijdrage beoordeelt en verslaglegging doet door gebruik te maken van belangrijke duurzaamheidsindicatoren, zoals verder toegelicht in de ESG- en duurzaamheidscriteria. Als onderdeel van het beleggingsproces houdt de Beleggingsbeheerder rekening met de duurzaamheid van activa op lange termijn, inclusief koolstofintensiteit en het tegengaan van klimaatverandering.

Alle effecten die in het Fonds worden gehouden, zijn onderworpen aan de ESG- en duurzaamheidscriteria. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van de eigen analyse van M&G en/of informatie over ESG van derden.

Het Fonds heeft een aantal op normen gebaseerde, op waarde gebaseerde en op sector gebaseerde uitsluitingen en streeft ernaar ESG- en/of duurzame doelstellingen en resultaten te verwezenlijken naast de financiële doelstellingen.

Daarnaast heeft het Fonds Rentmeesterschap en Betrokkenheid als fundamentele pijlers. Beide pijlers zorgen ervoor dat de ondernemingen waarin wordt belegd goede governance-praktijken volgen bij kwesties zoals diversiteit onder bestuurders en personeelsbestand, bedrijfsethiek, boekhoudpraktijken en bestuur.

De volgende uitsluitingen zijn van toepassing op de directe beleggingen van het Fonds:

  • Op normen gebaseerde uitsluitingen: beleggingen die worden beoordeeld als schending van algemeen aanvaarde gedragsnormen met betrekking tot mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en corruptiebestrijding.
  • Sectorgebaseerde en/of op waarden gebaseerde uitsluitingen: beleggingen en/of sectoren die zijn blootgesteld aan bedrijfsactiviteiten die worden beoordeeld als schadelijk voor de gezondheid van de mens, het maatschappelijk welzijn, het milieu of anderszins worden beoordeeld als onjuist afgestemd op de sectorgebaseerde en/of op waarden gebaseerde criteria van het Fonds.
  • Andere uitsluitingen: beleggingen die anderszins in strijd zijn met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Verwijzingen naar "beoordeeld" hierboven betekenen beoordelingen in overeenstemming met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Het Fonds wordt actief beheerd en heeft geen benchmark.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-gerelateerde manier van werken, inclusief de gegevensbronnen, doorlichtingscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren, is beschikbaar in het document inzake ESG- en impactcriteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen.

Het recentste jaarverslag bevat informatie over de mate waarin aan de ecologische en sociale eigenschappen van het fonds is voldaan.

Dit fonds werd met ingang van 20 mei 2022 geherclassificeerd van artikel 8 van de SFDR naar artikel 9 van de SFDR. In de toekomst zullen de jaarverslagen daarom informatie bevatten over de globale impact op duurzaamheidsfactoren.

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Documenten