Investeren in infrastructuur bij stijgende inflatie

5 min leestijd 28 jul. 22

Beleggen in infrastructuur bij sterk stijgende inflatie

Wat een verschil in één jaar! Werden in de zomer van 2021 de stijgingen van de consumptieprijzen nog als tijdelijk fenomeen beschouwd waarover niemand zich zorgen hoefde te maken, dit jaar kan de narigheid van de gestegen kosten van levensonderhoud amper genegeerd worden. De stijgende inflatie heeft ook de aandelenmarkten getroffen en beleggers zijn op zoek naar activa die mogelijk beter bestand zijn tegen de uithollende werking van de prijsstijgingen dan andere.

Enige context

Historisch gezien hebben beleggingen in infrastructuur soms bescherming tegen inflatie geboden. Zo blijkt uit een analyse van langetermijndata van 31 december 2002 tot en met 31 maart 2021 door S&P Dow Jones Indices, gepubliceerd in een rapport dat vorig jaar is verschenen, dat de Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index en de S&P Global Infrastructure Index beter hadden gepresteerd dan de S&P Global Broad Market Index, met een gemiddeld jaar-op-jaarrendement van respectievelijk 3,1% en 2,4% in maanden met hoge inflatie. In maanden met een lage inflatie deed de Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index het iets beter dan de S&P Global Broad Market Index, terwijl de S&P Global Infrastructure Index achterbleef

Afdekking tegen inflatie?

Een van de redenen waarom infrastructuur mogelijk gezien kan worden als afdekking tegen inflatie is dat veel van de inkomsten uit deze activa gekoppeld zijn aan de inflatie. Contracten kunnen bepalen dat regelmatige betalingen zoals royalty’s gekoppeld moeten zijn aan een maatstaf voor de inflatie, of aan de inflatie gekoppelde betalingen kunnen wettelijk verplicht zijn, zoals het geval is met tolwegen in sommige landen.

Een stijgende inflatie betekent natuurlijk ook een stijgende rente, die waarschijnlijk van invloed is op infrastructuuractiva, omdat het percentage waartegen hun kasstromen worden verdisconteerd consequent meestijgt. Dit probleem beperkt zich echter niet tot infrastructuuractiva, maar is van invloed op de waarderingen van vrijwel alle ondernemingen. 

Ter illustratie: hoewel sommige beleggers van mening zijn dat nutsbedrijven - een belangrijk subsegment van infrastructuurbeleggingen - vanwege hun bondproxy-aard zeer gevoelig zijn voor renteschommelingen (aangezien ze regelmatig contant uitkeren, zoals regelmatige rentebetalingen van obligaties), hebben nutsbedrijven het de afgelopen twintig jaar bij verschillende rentes in feite beter gedaan dan de gehele aandelenmarkt (zie figuur 1).

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: Bloomberg, per 31 december 2021. Opnieuw op 100 gesteld in januari 2000.

Volgens ons is deze outperformance niet alleen te danken aan het effect van de hoge dividenden die in deze sector vaak worden uitgekeerd, maar ook aan het feit dat nutsbedrijven steeds meer worden gezien als spil in de transitie naar een duurzame energieoplossing.

Verder mag niet worden vergeten dat de reële (voor inflatie gecorrigeerde) rente nog altijd diep in negatief territorium zit. Sommige marktwaarnemers zeggen dat de centrale banken de reële rente waarschijnlijk zo lang mogelijk negatief zullen houden, omdat dit de schuldenlast van zowel de publieke als de particuliere sector helpt verminderen.

Toenemende volatiliteit

Een andere kwestie die beleggers momenteel zorgen baart, is de volatiliteit. De VIX Volatility Index, ook bekend als de ‘angstindex’, klom op 7 maart naar 36,45, het hoogste punt van het jaar. Hoewel deze index sindsdien is gedaald, bleef hij medio juni nog steeds rond de 34, tegen 17 eind december 2021 en rond 17 een jaar geleden. 

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is niet alleen een enorme menselijke tragedie, maar ook de belangrijkste factor achter de sterke stijging van de volatiliteit op de financiële markten. Het risico van een te grote afhankelijkheid van Russisch gas is duidelijk naar voren gekomen, niet alleen omdat gas een gepolitiseerd basisproduct is dat gecontroleerd wordt door een onvoorspelbaar regime, maar ook omdat het gas door pijpleidingnetwerken in Oost-Europa wordt getransporteerd. 

Een reden waarom beursgenoteerde infrastructuur minder volatiel is, zou de grotere voorspelbaarheid van de winst van ondernemingen in deze activaklasse kunnen zijn, dankzij hun regelmatige cashflows. Hierdoor kan de waarde gemakkelijker worden bepaald, ook bij onzekerheid. 

Uit een vergelijking vóór de pandemie tussen de ontwikkeling van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA), een maatstaf voor de financiële performance van een bedrijf, tussen de Global Listed Infrastructure Organisation (GLIO) Index en wereldwijde aandelen blijkt dat de inkomsten uit infrastructuur in de twintig jaar vóór de COVID-19-pandemie beter hebben standgehouden dan die van internationale bedrijven in het algemeen (zie figuur 2). 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: Global Listed Infrastructure Organisation (GLIO) per 31 december 2020, meest recente beschikbare gegevens. De GLIO Index is een ‘free float’ gewogen index die de prestaties van de grootste en meest liquide infrastructuurbedrijven wereldwijd vergelijkt.

Het herstel van de COVID-19-pandemie vereist hoogstwaarschijnlijk mondiaal grote investeringen in deze activaklasse. Regeringen over de hele wereld hebben al plannen aangekondigd voor investeringen in infrastructuur om de wereldeconomie na de COVID-19-pandemie te ondersteunen. In de Verenigde Staten is er een programma van $ 1,2 biljoen opgezet voor het herstel, de modernisering en uitbreiding van de afbrokkelende Amerikaanse infrastructuur. De Europese Unie heeft de Green Deal omarmd en wil duurzame energie en schoon vervoer bevorderen.

Naast duurzame energie is beursgenoteerde infrastructuur volgens ons een potentiële begunstigde van andere structurele langetermijntrends, zoals digitale connectiviteit en demografie. Dat zijn krachtige thema’s, die volgens ons nog vele tientallen jaren zullen standhouden. In dit klimaat zijn we bijzonder optimistisch over de langetermijnkansen die beursgenoteerde infrastructuur biedt.

Investeren in een betere toekomst

Bij M&G geloven we dat de beleggingsindustrie zich moet ontwikkelen. Wij geloven dat niet gekeken moet worden naar de korte termijn en snelle winsten, maar dat beleggen vooruitdenken vereist, evenals een langetermijnvisie en een actieve aanpak bij het zoeken naar beleggingskansen. Door op pragmatische en weloverwogen manier duurzaam te beleggen, kunnen we werken aan een toekomst die beter is voor iedereen en positieve rendementen oplevert, zowel voor beleggers als de planeet.

Doe mee aan de beleggingsevolutie.

Onze planeet. Uw rendement.

Meer informatie

Door M&G Investments

De waarde van beleggingen kan fluctueren, waardoor de koersen zowel kunnen dalen als stijgen. Dat betekent dat u wellicht niet het oorspronkelijke belegde bedrag terugkrijgt. De standpunten in dit document mogen niet worden opgevat als een aanbeveling, advies of prognose. 

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.