Welke vooruitgang is er geboekt sinds COP26?

3 min leestijd 31 okt. 22

In november 2021 kwamen wereldleiders tijdens de COP26-conferentie bij elkaar om te praten over de klimaatverandering en het opvoeren van de actie richting de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Nu de COP27-conferentie in Egypte snel nadert, kijken we naar de vooruitgang die het afgelopen jaar is geboekt, en naar de ontstane uitdagingen.

De geopolitiek heeft voorrang gekregen, maar de klimaatproblematiek is niet van het toneel verdwenen

Een belangrijk positief aspect van COP26 was dat deze conferentie de klimaatproblematiek en de noodzaak van urgente uitstootreducties in de schijnwerpers heeft gezet. Sindsdien hebben geopolitieke kwesties echter voorrang gekregen. De Russische inval in Oekraïne ontketende een humanitaire crisis en zorgde voor onrust in het mondiale energiesysteem toen de Russische gasleveringen werden stopgezet en de energiekosten de pan uit rezen.

Overheden worden nu gedwongen geconfronteerd met een groot aantal nieuwe problemen, maar de urgentie van het klimaatprobleem blijft bestaan. In april maakte het IPCC duidelijk dat de doelstellingen van het Akkoord van Parijs niet gehaald zouden worden zonder ‘onmiddellijke en verregaande uitstootreducties’.1  Droogtes, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden waren een waarschuwing voor de risico’s van nietsdoen dit jaar.

Ommezwaai op het gebied van fossiele brandstoffen

Landen die niet op Russisch gas willen of kunnen vertrouwen, zijn voor hun energiebehoeften gaan uitkijken naar andere bronnen. Duurzame energiebronnen alleen zijn niet voldoende om basislastvermogen te leveren of natuurlijke pieken in de vraag op te vangen. Om die reden hebben sommige landen hun kernenergiebeleid herzien, terwijl veel landen terugvallen op andere fossiele brandstoffen om de tekorten op korte termijn aan te vullen.

Hoewel een groot aantal landen zich er tijdens de COP26 toe hebben verbonden het gebruik van steenkool af te bouwen of te verminderen, zal de vraag naar kolen in 2022 een recordhoogte bereiken. In China is de steenkoolproductie in de eerste helft van 2022 met 11% gestegen2 en heeft de regering plannen goedgekeurd om alleen al in het eerste kwartaal meer dan 8 gigawatt aan nieuwe steenkoolcentrales te openen.3 De sluiting van kolencentrales in het VK en de VS is uitgesteld, terwijl Duitsland kolencentrales opnieuw in bedrijf heeft genomen om stroomuitval te voorkomen. Soortgelijke verhalen zijn overal ter wereld opgedoken.

Hoewel dit op korte termijn ongetwijfeld tot meer uitstoot zal leiden, zouden de maatschappelijke gevolgen rampzalig zijn als er niet weer wordt teruggegrepen op fossiele energie. Als energie te duur of te schaars wordt, zullen bedrijven de deuren sluiten, raken mensen hun baan kwijt en kunnen gezinnen hun huis niet meer verwarmen.

Verdere investeringen in schone energie

De oorlog in Oekraïne heeft laten zien hoeveel problemen het oplevert als een land voor zijn energiebehoeften afhankelijk is van buitenlandse regimes. Het is duidelijk geworden dat de decarbonisatie van energie en energiezekerheid hand in hand gaan en dat schone energie een hoofdrol gaat spelen in de inspanningen van veel landen om de energievoorziening veilig te stellen en de kosten te verlagen.

Het is bemoedigend dat dit heeft geresulteerd in verdere investeringen in schone energie. Volgens BloombergNEF bereikten de wereldwijde investeringen in duurzame energie voor het eerste halfjaar van 2022 een recordhoogte van 226 miljard dollar.4

Bovendien hebben verschillende regeringen op dit gebied gedurfde nieuwe toezeggingen gedaan. De Europese Unie heeft haar doelstellingen voor de decarbonisatie naar voren gehaald en heeft een versnelde uitrol van duurzame energiebronnen aangekondigd via het REPowerEU-plan. In de Verenigde Staten biedt de Inflation Reduction Act een pakket van miljarden dollars aan investeringen voor de binnenlandse productie van duurzame energie, oplossingen voor de decarbonisatie en grotere energiezuinigheid

Bedrijven ondernemen positieve actie

Het is ook bemoedigend om te zien dat bedrijven positieve actie tegen klimaatverandering ondernemen. Sinds november 2021 hebben meer dan 1.500 bedrijven op wetenschap gebaseerde doelstellingen bepaald, wat neerkomt op in totaal ruim 3.500 doelen. Op wetenschap gebaseerde doelstellingen zijn emissiereductiedoelstellingen die geacht worden in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs (de temperatuurstijging onder 1,5 °C houden ten opzichte van de temperaturen in de pre-industriële periode).

Een langetermijnvisie

We mogen niet vergeten dat de strijd tegen klimaatverandering een zaak van lange adem is. Deze strijd vereist actie in alle regio’s en sectoren en zal niet van de ene op de andere dag beslecht worden. 2022 heeft de vooruitgang op korte termijn ongetwijfeld verstoord en nieuwe uitdagingen opgeleverd die naast de klimaatmaatregelen aangepakt moeten worden. Wij geloven echter dat er een groeiend momentum is voor emissiereducties en het streven naar netto-nul, zowel bij bedrijven als overheden. Dit momentum kan alleen maar groeien door het potentieel van schone energie om de continuïteit van de energievoorziening te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te drukken.

Als beleggers verwachten we dat klimaatmaatregelen de komende decennia hoog op de agenda zullen blijven staan. Voor ons als langetermijnbeleggers betekent dit dat we bij het analyseren van mogelijke of bestaande belangen rekening blijven houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering, ook de maatregelen die een onderneming treft.

Investeren in een betere toekomst

Bij M&G denken we dat de beleggingsindustrie zich moet ontwikkelen. Wij geloven dat niet gekeken moet worden naar de korte termijn en snelle winsten, maar dat beleggen vooruitdenken vereist, evenals een langetermijnvisie en een actieve betrokkenheid bij bedrijven. Zo helpen we deze bedrijven zich aan te passen en een zinvollere en langduriger impact op onze wereld te hebben. 

Er bestaat geen snelle oplossing voor ‘s werelds meest urgente kwesties. Door op pragmatische en weloverwogen manier duurzaam te beleggen, kunnen we werken aan een toekomst die beter is voor iedereen met het oog op het creëren van een positieve rendementen voor zowel de beleggers als de planeet.

1 Persbericht IPCC van 4 april 2022.
2 Bronnen: https://www.reuters.com/world/china/china-no-closer-peak-coal-despite-record-renewable-capacity-additions-2022-08-22/ 
3 https://www.greenpeace.org/eastasia/press/7488/plans-for-new-coal-plants-in-china-rebound-with-8-63-gw-approved-in-the-first-quarter-of-2022
4 Renewable Energy Investment Tracker, 2H 2022, BloombergNEF.

Doe mee aan de beleggingsevolutie.

Onze planeet. Uw rendement.

Meer informatie

Door M&G Investments

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Gerelateerde inzichten