Beursgenoteerde infrastructuur: groei gestimuleerd door decennialange tendensen

5 min leestijd 20 apr. 23

Essentieel voor de moderne samenleving en de wereld van morgen

Elke dag opnieuw vertrouwen we op infrastructuur, vaak zonder daar nog bij stil te staan. Infrastructuur is van cruciaal belang voor de werking van de moderne samenleving en voorziet ons van een groot aantal essentiële diensten, zoals water en elektriciteit. Ze omvat wegen en luchthavens waardoor we kunnen reizen, sociale instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, of de netwerken waardoor we kunnen communiceren of elektronische betalingen kunnen doen.

Infrastructuurvoorzieningen zijn niet alleen kritiek voor dagelijkse activiteiten, ze zullen ons inziens ook een essentieel onderdeel vormen van de wereld van morgen. Het is duidelijk dat infrastructuur een centrale plaats zal innemen in ons antwoord op toekomstige trends zoals verstedelijking, demografische en sociale veranderingen, de behoeften op het vlak van water- en afvalbeheer en universele connectiviteit.

Nuttig om de klimaatverandering aan te pakken

Belangrijk is dat infrastructuur ook centraal zal staan in de oplossingen voor enkele van de nijpendste problemen in de wereld. Aangezien de infrastructuursector verantwoordelijk is voor bijna de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zal die cruciaal zijn om de klimaatverandering aan te pakken. De komende jaren zullen naar verwachting miljarden dollars worden geïnvesteerd in de ontkooling van de wereldeconomie.

Vooral nutsbedrijven zullen een enorm belangrijke rol spelen in de transitie naar een schonere, groenere wereld door investeringen in hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Infrastructuurbedrijven zullen ook een rol moeten opnemen in de transitie naar schoner transport door de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Dat zijn slechts twee domein waarin infrastructuuroplossingen volgens ons essentieel zullen worden om de wereld duurzamer te maken.

Volgens ons is infrastructuur een unieke en boeiende vermogenscategorie die beleggers een blootstelling biedt aan krachtige langetermijnthema's. Of het nu gaat om energiemaatschappijen die hun CO2-uitstoot verminderen of om technologiebedrijven die de infrastructuur voor verdere digitalisering ontwikkelen, heel wat infrastructuurbedrijven lopen in de voorhoede van de transitie en investeren in de innovatie en de nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn om ecologische en sociale vooruitgang te bewerkstelligen.

Inflatiebescherming

Doordat infrastructuuractiva een lange levensduur hebben, bieden beleggingen in infrastructuurbedrijven vaak aantrekkelijke potentiële inkomstenstromen voor de lange termijn. Ondernemingen komen gewoonlijk overeen om essentiële diensten te verlenen op basis van langetermijncontracten, wat betrouwbare inkomsten oplevert. In veel gevallen stipuleren die contracten ook dat de omzet aan de inflatie wordt gekoppeld.

Daardoor genieten infrastructuurbedrijven vaak van gestage en groeiende kasstromen, die vaak op jaarbasis worden gebruikt om hogere dividenden aan de aandeelhouders uit te keren. In een klimaat met hoge inflatie vormen groeiende dividenduitkeringen ons inziens een waardevolle buffer tegen het eroderende effect van de prijsstijgingen.

Structurele trends

Hoewel inflatiebescherming een potentieel kenmerk is van beleggingen in beursgenoteerde infrastructuurbedrijven, denken wij dat de vermogenscategorie ook kan profiteren van structurele langetermijntrends, zoals de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en digitale connectiviteit, die groei kunnen bieden, zelfs als de inflatie zou afnemen.

Gezien het potentieel van betrouwbare en toenemende kasstromen en aangezien er ruimte is om te profiteren van ecologische en technologische ontwikkelingen, zijn wij van oordeel dat infrastructuur een interessante beleggingsopportuniteit voor de lange termijn is die een belangrijke rol kan opnemen in de portefeuille van een belegger.

De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten in deze video mogen niet worden opgevat als aanbeveling, advies of prognose.

Gerelateerde inzichten