Interview met Kelly Hebert, Global Head ESG – distribution

6 min leestijd 21 apr. 22

"Door COVID-19 zijn beleggers gaan beseffen hoe belangrijk het sociale aspect is” 

M&G streeft ernaar haar netto CO2-uitstoot tegen 2030 tot nul te reduceren als bedrijf, en tegen 2050 in haar portefeuilles, door samen te werken met de bedrijven waarin we beleggen.

Wij zetten ons in om deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en u kunt ons vinden op een groeiend aantal duurzame en gelabelde strategieën. Een interview met Kelly Hebert, Hoofd ESG Distributie bij M&G.

Hoe kunnen beleggers op zoek gaan naar rendement en tegelijkertijd oog hebben voor de wereldwijde inspanningen op het gebied van klimaatverandering?

Van oudsher benaderen wij als Britse beheermaatschappij ESG met een sterke voorkeur voor de ‘G’ van Governance. Dat gold overigens ook voor veel beheerders die aan stockpicking deden. Maar sinds een paar jaar hebben milieu- en sociale factoren veel aandacht gekregen en is de nadruk komen te liggen op de risico's die de klimaatverandering met zich mee kan brengen. 

Als actieve beleggers doen we mee aan een aantal initiatieven, zoals Climate Action 100+ , waarbij beleggers samenkomen met één doel: de honderd bedrijven wereldwijd die de meeste CO2 uitstoten sterker en efficiënter onder druk zetten om de energietransitie sneller door te voeren. We zijn echter ook rechtstreeks betrokken bij bedrijven, want we stemmen tijdens de algemene aandeelhoudersvergaderingen nemen proactief contact met hen op.

Als bedrijf streeft M&G ernaar om tot 2030 zijn netto CO2-uitstoot tot nul te reduceren, en als vermogensbeheerder willen we dit in 2050 voor de portefeuilles gerealiseerd hebben. Dit vereist actieve betrokkenheid van onze kant bij de bedrijven waarin wij beleggen, zodat ze begrijpen waar we op letten en hoe ze vooruitgang kunnen boeken bij het vaststellen van de klimaatdoelen. Ook kunnen we ons stemrecht gebruiken en desnoods desinvesteren als de doelstellingen niet gehaald worden.

Hoewel veel beleggers om uitsluitingsstrategieën vragen, ondersteunen wij bedrijven veel liever bij deze transitie. In onze ogen is dit een cruciaal onderdeel, want volgens de Verenigde Naties heeft het voorbijgaan aan de klimaatproblematiek alle bedrijven in 20 jaar maar liefst 3.000 miljard dollar  gekost.

Welke uitdaging brengt duurzame energie met zich mee?

Duurzame energie vertegenwoordigt op dit moment slechts 4% van de wereldwijde energiebronnen. Om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen, moet de beschikbare energie in 2050 echter voor 70 tot 90% uit groene stroom bestaan. Dit brengt enorm veel ondersteunend denkwerk met zich mee, wat perfect aansluit bij onze positionering.

De transitie wordt ondersteund door alle verordeningen die in Europa van kracht worden. Het Europese herstelfonds van 750 miljard euro , dat vóór de zomer is aangekondigd, is goed voor iets minder dan 40% van de klimaatsteun. Dat maakt het voor bedrijven een stuk aantrekkelijker om bekend te maken wat ze op klimaatgebied doen, zodat ze subsidies kunnen krijgen of minder belasting hoeven te betalen. Ook de regelgeving speelt dus een grote rol. 

Hoe gaat het met het beheer van de index?

Het voorbeeld van de Amerikaanse steenkoolproducent Peabody Energy, die in een paar jaar tijd 20 miljard aan beurswaarde verloor, laat zien dat een positie op een belangrijke index niet genoeg is om een bedrijf te beschermen dat zich niet weet aan te passen aan de klimaatverandering. Dat zou in ook andere sectoren kunnen gebeuren.

Impactstrategieën blijven het voorrecht van actieve beheerders. Ze zijn erg arbeidsintensief omdat er tot op heden geen enkel bureau is dat een rating kan geven voor de netto impact die een bedrijf kan hebben. Ook moeten de intentionaliteit van de aanpak van het bedrijf en de toegevoegde waarde ervan onder de loep worden genomen: is de dienst of het product een verbetering ten opzichte van bestaande alternatieven? Dat is het snelst groeiende deel van ESG. Inderdaad een sterk momentum, want impactbeleggen beantwoordt aan de behoefte van beleggers om een concrete bijdrage aan milieuvraagstukken te leveren en zo blijk te geven van hun morele en maatschappelijke overtuiging. 

Waar komen de niet-financiële gegevens vandaan en hoe wilt u verslag doen van deze gegevens?

Deze gegevens blijven een lastige opdracht. Met de SFDR -verordening moeten vermogensbeheerders die meer dan 500 mensen in dienst hebben in maart 2021 nieuwe verslagleggingen beschikbaar stellen die gericht zijn op 32 punten, voornamelijk de duurzaamheidsaspecten van financiële producten. De standaardisatie van gegevens is een stap in de goede richting, maar we zullen moeten communiceren over informatie die niet altijd tussen bedrijven vergelijkbaar is en niet toekomstgericht is. Het gaat dus meer om risicobeheersing dan om reële impact. Maar het is een noodzakelijke stap, want standaardisatie zorgt voor niet alleen voor transparantie, maar biedt het publiek ook de mogelijkheid om bedrijven beter te vergelijken. Dit zou moeten resulteren in een beter beleggingskader en dat is ook het uiteindelijk doel: meer kapitaal in duurzame oplossingen steken.

Welke trends verwacht u op ESG-gebied voor 2020 en 2021?

COVID-19 heeft ons leven volledig op zijn kop gezet en heeft laten zien hoezeer onze planeet op sociaal- en milieugebied uit balans is. De prioriteiten zijn dus veranderd en daarmee ook de manier waarop we naar onze beleggingen kijken. De integratie van milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG) wordt een essentieel basiselement voor vermogensbeheerders. 

Maar we zien ook een groeiende vraag naar thematische aandelen, zoals infrastructuur, klimaat, enz. In een wereld die met veel uitdagingen te kampen heeft, zullen beleggers op zoek gaan naar oplossingen om een duurzaam groeiherstel te realiseren en te ondersteunen. Deze wijdverbreide bewustwording zou het belang van impactbeleggen moeten versnellen, een oplossing die voldoet aan de tweeledige doelstelling: het behalen van een aantrekkelijk financieel rendement op de lange termijn en de planeet helpen via een meetbare duurzame impact. 

België manifesteert zich inmiddels als leider in duurzame financiering met het label ‘Towards Sustainability’ van Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector), dat tot het strengste van Europa behoort. Bij M&G doen we er alles aan om aan deze maatschappelijke uitdagingen te voldoen, wat betekent dat we steeds meer duurzame strategieën met een label zullen gaan aanbieden. 

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Gerelateerde inzichten