Marketing communicatie. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

Een flexibel multi-asset fonds ontworpen om op de lange termijn te presteren
Steven Andrew, Co-fondsbeheerder
Craig Moran, Co-fondsbeheerder

"Wij zijn van mening dat een onbeperkte multi-assetportefeuille de meest efficiënte manier is om consistente beleggingsrendementen te genereren over de marktcyclus heen."

The 'Episode' investment philosophy

Het M&G Gemengd Beheer-team is van mening dat financiële markten vaak irrationeel bewegen omdat beleggers hun besluitvorming door emoties laten beïnvloeden. Met behulp van een robuust waarderingskader onderzoeken ze de economische omgeving om kansen te vinden – ‘episodes’ – waarbij het beleggersgedrag de activaprijzen heeft doen afwijken van hun reële langetermijnwaarde.

Het fonds hanteert een zeer flexibele beleggingsbenadering met de vrijheid om te beleggen in verschillende soorten activa die waar ook ter wereld zijn uitgegeven en in om het even welke valuta luiden. Het fonds zal doorgaans derivaten gebruiken om blootstelling aan deze activa te verwerven. Naast de mogelijkheid om long- en shortposities in te nemen, kunnen de fondsbeheerders ook negatieve duration hanteren. Verwacht wordt dat de spreiding van de activa op termijn de belangrijkste rendementsfactor zal zijn.

Het beleggingsvoorstel

Het fonds streeft naar een positief totaalrendement (combinatie van inkomsten en kapitaalgroei) van 5% à 10% per jaar over een periode van drie jaar, door wereldwijd te beleggen in een reeks activa, waaronder aandelen, fixed income en valuta's, waarbij ESG-criteria worden toegepast volgens een uitsluitingsbenadering (gedetailleerd in het fondsprospectus en de ESG-criteria op de webpagina van het fonds). De fondsbeheerders verwachten dat het fonds een geannualiseerde volatiliteit behaalt tussen de 5% en 12%. De fondsbeheerder verwacht dat ten minste 70% van het fonds is afgestemd op de gepromote milieu/sociale kenmerken. De fondsbeheerders verwachten dat de volatiliteit van het fonds op jaarbasis tussen 5% en 12% zal liggen.

Alleen ter illustratie. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Het fonds zal doorgaans de onderstaande netto activaspreiding hanteren, die met andere woorden de longposities met aftrek van de shortposities reflecteert.

  Netto activaspreiding Neutraliteit
Aandelen 20-60% 40%
Vastrentende waarden* 0-80% 50%
Overige** 0-20% 10%
Valuta Min. 30% in EUR, Min. 60% in EUR, GBP en USD gecombineerd.

 

*Exclusief cash en cashequivalenten.

**Omvat voornamelijk vastgoedgerelateerde effecten, converteerbare obligaties en infrastructuur aandelen.

Neutraliteit is de positionering van het fonds als alle activa tegen hun ‘reële waarde’ worden verhandeld. Dit kan gezien worden als strategische assetallocatie. In een ideale wereld, waarin alle activa tegen hun ‘reële waarde’ worden verhandeld, zou neutraliteit de manier zijn waarop een fonds is gepositioneerd op basis van zijn strategie en risicoprofiel. Activa worden echter zelden tegen reële waarde verhandeld, dus de werkelijke allocatie van het fonds komt mogelijk niet overeen met de neutrale positie.

Redenen om te beleggen

  • Het fonds is bedoeld voor beleggers die een dynamische benadering van kapitaalgroei nastreven.
  • Het fonds bezit het potentieel om in verschillende marktomstandigheden te voldoen aan de verwachtingen van beleggers, omdat het flexibel genoeg is om niet alleen in de aantrekkelijkste activa te beleggen, maar ook om activa links te laten liggen die in de ogen van de fondsbeheerders onaantrekkelijk zijn. 
  • Het fonds heeft een innovatief beleggingsbeleid dat macro-economisch onderzoek combineert met grondige waarderingsanalyse dat elementen bevat van de financiële gedragstheorie. Deze aanpak werd door het M&G Gemengd Beheer-team ontwikkeld en wordt al ruim 20 jaar met succes toegepast en gebruikt.
  • Het fonds bevordert milieu/sociale (M/S) kenmerken en hoewel het geen duurzame belegging als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel van 20% duurzame beleggingen hebben.

Waarderingskader: voorbeeld van activa, met reële rentevoeten in vergelijking met neutraliteit

De fondsbeheerders analyseren de macro-economische omgeving en zoeken naar instanties waarin de emotie van de beleggers de activaklassen heeft doen afwijken van wat de beheerders als hun "reële waarde" of "neutraliteit" op lange termijn beschouwen.

Bron: Refinitiv Datastream, 1 januari 2023, uitsluitend voor illustratieve doeleinden. De groene kolommen geven het verwachte rendement of de reële opbrengst van elk type activa weer. De neutraliteitsband is het niveau waarop de fondsbeheerders het reële rendement beschouwen als een "eerlijke" reflectie van de onderliggende waarde van de activa. *Het reële rendement voor aandelen wordt berekend als een omgekeerde p/e-verhouding op basis van consensusgegevens op termijn. De bovenstaande gegevens zijn een hypothetische weergave voor louter illustratieve doeleinden en zijn niet representatief voor enig M&G product of strategie. Er wordt niet beweerd dat een rekening, product of strategie winsten, verliezen of resultaten zal of waarschijnlijk zal bereiken die vergelijkbaar zijn met de getoonde. Deze grafiek vormt slechts het uitgangspunt voor het beleggingsproces van het team en gedragsinzichten zijn van cruciaal belang voor de interpretatie ervan. M&G heeft geen huisvisie.

Fondsfeiten

31 januari 2023 €2.232,88 miljoen
Oprichtingsdatum 16 januari 2018
Benchmark* Geen
Sector Morningstar categorie Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
SFDR classificatie Artikel 8

 

EUR A Aandelenklasse
ISIN (Acc) LU1582988058
ISIN (Dist) LU1582988132
Instapkosten Max. 4,00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,75%
Doorlopende kosten**  1,96%

 

Ga naar de pagina van het fonds

Bron van de fondsfeiten: M&G per 30.01.23

* Het fonds wordt actief beheerd en heeft geen benchmark. Beleggers kunnen de prestaties van het fonds beoordelen aan de hand van zijn doelstelling om over een periode van drie jaar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten van gemiddeld 5-10% per jaar te realiseren. 

** De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten per 30.01.23.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om te profiteren van een stijging of daling in de waarde van een actief. Indien de waarde van een actief verandert op een onverwachte manier, dan zal het fonds verlies lijden. Het gebruik van derivaten door het fonds kan aanzienlijk zijn en kan de waarde van zijn vermogen overtreffen (hefboom). Dit vergroot de verliezen en winsten, wat leidt tot grotere veranderingen in de waarde van het fonds.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden. 

ESG-informatie van externe gegevensproviders kan onvolledig, onnauwkeurig of onbeschikbaar zijn. Er bestaat een risico dat de beleggingsbeheerder een effect van een emittent onjuist beoordeelt, wat de onjuiste opname of uitsluiting van een effect in de portefeuille van het fonds tot gevolg heeft. Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in de Prospectus.

Het fonds mag uitgebreid gebruikmaken van derivaten. 

Beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Voor een verklaring van de in dit document gebruikte termen, verwijzen wij u naar de verklarende woordenlijst op onze website hier.

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie.

De Oprichtingsakte, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarlijks of tussentijds beleggingsverslag en financiële verslagen zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans of Nederlands op www.mandg.com/investments/be

Alvorens te beleggen dient u het Prospectus door te lezen, waarin de beleggingsrisico's voor deze fondsen worden beschreven.

Gelieve de EBI aandachtig te lezen alvorens te besluiten om te beleggen. De hierin opgenomen informatie is geen vervanging voor het inwinnen van onafhankelijk advies.

M&G Luxembourg S.A. kan een einde maken aan regelingen voor marketing in het kader van het nieuwe notificatieproces inzake de richtlijn betreffende grensoverschrijdende distributie

Klachtenbehandelingsinformatie: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/nl-be/contacteer-ons

Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.