Marketing communicatie. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals

M&G (Lux) Global Dividend Fund

Beleggen in dividendgroei
Stuart Rhodes, Fondsbeheerder

“De beleggingsargumenten voor inkomensgerichte aandelen zijn sterk. Bedrijven over de hele wereld die hun dividend op de lange termijn laten groeien, presteerden over het algemeen beter in de aandelenmarkt.”

Beleggingsfilosofie

 • Een aandelenfonds dat belegt in 40-50 bedrijven, van klein tot groot, in elke sector en overal ter wereld, ook uit opkomende markten en waarvan we geloven dat ze hun dividend op de lange termijn blijvend kunnen verhogen.
 • De fondsbeheerder belegt in dividendgroeiers uit de drie onderstaande categorieën met verschillende risico-rendementskenmerken, om het fonds te helpen omgaan met verschillende marktomstandigheden.
 • Waardering staat in het beleggingsproces centraal om ervoor te zorgen dat het fonds gericht is op goede investeringen, niet alleen op goede bedrijven.
 • Het fonds belegt in effecten die voldoen aan de ESG-criteria. Op de beleggingen zijn normen, sectoren en/of waarden gebaseerde uitsluitingen van toepassing. 
 • Het fonds bevordert milieu/sociale (M/S) kenmerken en hoewel het niet als doelstelling heeft om duurzaam te beleggen, zal het een minimumaandeel van 20% duurzame beleggingen hebben.

Bron: M&G, 2022. *Uitsluitend interne richtlijnen, onderhevig aan wijziging.

Belangrijkste verkoopargumenten voor dit fonds

 • Focus op dividendgroei, niet op dividendrendement.
 • Een wereldwijde strategie met een lange geschiedenis - oorspronkelijk gelanceerd in 2008.
 • Gediversifieerde benadering met drie potentiële bronnen van dividendgroei (kwaliteit, activa, snelle groei).
 • Bij de selectie van aandelen worden ESG-criteria toegepast. Een 'positieve tilt' van de portefeuille betekent dat deze een betere ESG-rating heeft dan de benchmark van het fonds of ten minste gelijkwaardig is aan een MSCI A-rating.

Het voordeel van beleggen in dividendgroei

 • Stijgende dividenden oefenen opwaartse druk uit op de aandelenkoers.
 • Het multiplier effect van oprenten zal het totaalrendement (inkomen en vermogensgroei) op de lange termijn versterken omdat stijgende inkomsten worden herbelegd in groeiend kapitaal. 
 • Een hoog dividendrendement is geen automatisch signaal van waarde als de dividendstroom - en dus het kapitaal - niet groeit.

De kracht van samengesteld rendement op lange termijn

Bron: M&G. Cijfers enkel ter illustratie.

Fondsfeiten

30 november 2022 €3.001,65 Miljoen
Oprichtingsdatum 18 september 2018
Benchmark* MSCI ACWI Net Return Index
Sector Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Dividend
SFDR classificatie Artikel 8
EUR A Aandelenklasse
ISIN (Acc) LU1670710075
ISIN (Dist) LU1670710158
Instapkosten Max. 4,00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,75%
Doorlopende kosten** 1,94%

 

Ga naar de pagina van het fonds

Bron van de fondsfeiten: M&G per 30.11.22.

* De benchmark is een vergelijkingsmaatstaf waaraan de prestatie van het fonds kan worden afgemeten. Het is een nettorendementsindex die de dividenden na aftrek van bronbelastingen omvat. De index is gekozen als benchmark van het fonds omdat hij het best de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds weergeeft. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt om het rendement van het fonds te meten en is niet van invloed op de portefeuilleconstructie van het fonds. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft volledige vrijheid in de keuze van de beleggingen die in het fonds worden gekocht, aangehouden en verkocht. De beleggingen van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de benchmark. De benchmark is geen ESG-benchmark en strookt niet met de ESG-criteria.

** De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten per 31.03.22.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocumente (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

De waarde van en de inkomsten uit de activa van het fonds zullen zowel stijgen als dalen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat het fonds zijn doelstelling zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Het fonds houdt een klein aantal beleggingen aan, en daarom kan een waardedaling van één belegging een grotere impact hebben dan wanneer het een groter aantal beleggingen zou aanhouden.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van uw belegging.

Beleggen in opkomende markten houdt een groter risico van verlies in, onder meer als gevolg van grotere politieke, fiscale, economische, valuta-, liquiditeits- en regelgevingsrisico's. Er kunnen zich moeilijkheden voordoen bij het kopen, verkopen, in bewaring nemen of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

ESG-informatie van externe gegevensproviders kan onvolledig, onnauwkeurig of onbeschikbaar zijn. Er bestaat een risico dat de beleggingsbeheerder een effect van een emittent onjuist beoordeelt, wat de onjuiste opname of uitsluiting van een effect in de portefeuille van het fonds tot gevolg heeft.

Meer details over de risico's die van toepassing zijn op het fonds zijn te vinden in het Prospectus van het fonds.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van vennootschappen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die beleggen in obligaties en/of contanten.

Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds,en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Voor een verklaring van de in dit document gebruikte termen, verwijzen wij u naar de verklarende woordenlijst op onze website hier

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie.

De Oprichtingsakte, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarlijks of tussentijds beleggingsverslag en financiële verslagen zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans of Nederlands op www.mandg.com/investments/be

Alvorens te beleggen dient u het Prospectus door te lezen, waarin de beleggingsrisico's voor deze fondsen worden beschreven.

Gelieve de EBI aandachtig te lezen alvorens te besluiten om te beleggen. De hierin opgenomen informatie is geen vervanging voor het inwinnen van onafhankelijk advies.

M&G Luxembourg S.A. kan een einde maken aan regelingen voor marketing in het kader van het nieuwe notificatieproces inzake de richtlijn betreffende grensoverschrijdende distributie

Klachtenbehandelingsinformatie: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/nl-be/contacteer-ons

Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.