Marketing communicatie. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Dynamisch en flexibel beleggen in het volledige vastrentende spectrum
Richard Woolnough, Fondsbeheerder

“Dit is de meest flexibele obligatiestrategie die ik beheer. Het geeft mij de vrijheid om te zoeken naar de meest aantrekkelijke inkomstenstromen voor een reeks vanvastrentende activa om zo de resultaten gedurende de hele economische cyclus te optimaliseren.”


Beleggingsfilosofie

Het M&G (Lux) Optimal Income Fund doet wat zijn naam zegt: de manager streeft ernaar om beleggingen te selecteren die de meest aantrekkelijke, of ‘optimale’ inkomstenstroom voor het fonds kunnen leveren. De onbeperkte aanpak van het fonds geeft Richard Woolnough de mogelijkheid om zich vrij te bewegen tussen staatsobligaties, investment-grade en high-yield bedrijfsobligaties. Een deel van het fonds kan zelfs belegd worden in aandelen als die aantrekkelijker lijken dan bedrijfsobligaties.

Richard Woolnough beheert het fonds actief op basis van een top-down, macro-economische benadering in combinatie met een gedegen bottom-up kredietanalyse. 

De voorkeuren van de fondsmanager voor duratief en kredietrisico hangen af van zijn visie op rentebewegingen, economische groei en inflatie. De flexibiliteit van dit fonds helpt de manager om de portefeuille exact af te stemmen op zijn voorkeuren voor duratief en kredietrisico.

Redenen om te beleggen

  •  Dit ‘kern’-obligatiefonds streeft ernaar onder verschillende marktomstandigheden beter te presteren dan de grote obligatiesectoren.
  • Het fonds bevordert milieu/sociale kenmerken en hoewel het geen duurzame belegging als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel van 20% duurzame beleggingen hebben.
  • Richard Woolnough heeft de vrijheid om in het complete vastrentende spectrum te beleggen en kan zelfs een deel van het fonds (max. 20%) beleggen in aandelen.
  •  Richard heeft 30 jaar ervaring in het beheer van vastrentende markten. Zijn verdiensten en expertise worden breed gewaardeerd.

Beleggings scope

Portefeuillepositionering in de praktijk

De durationposities die vóór september 2018 in de bovenstaande grafiek zijn weergegeven, zijn die van M&G Optimal Income Fund, een in het Verenigd Koninkrijk toegelaten OEIC, beheerd door dezelfde fondsbeheerder, die dezelfde beleggingsstrategie toepast als de SICAV. Deze worden slechts ter illustratie weergegeven. *Zie tabel op volgende pagina.

*Norms-based Criteria

ESG Criteria Motivering
Freedom House Alle staatsobligaties van landen die volgens de Freedom House-index op basis van burgerlijke vrijheden en politieke rechten als "niet vrij" zijn geclassificeerd
UNGC Elke onderneming die volgens het Global Compact van de Verenigde Naties in strijd handelt met de beginselen inzake mensenrechten, arbeid, milieubescherming en corruptiebestrijding

Bron: M&G 2023

De positieve neiging van het fonds op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) wordt bereikt door een gewogen gemiddelde ESG-score boven de gemiddelde ESG-score van de benchmark.

Fondsfeiten

30 november 2022 €9.947,85 Miljoen
Oprichtingsdatum 05 september 2018
Benchmark* 1/3 Bloomberg Global Agg Corporate Index EUR Hedged; 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged; 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
Sector Morningstar categorie Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
EUR A Aandelenklasse
ISIN (Acc) LU1670724373
ISIN (Dist) LU1670724456
Instapkosten Max. 4,00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,25%
Doorlopende kosten** 1,33%
SFDR classificatie Artikel 8

 

Ga naar de pagina van het fonds

Bron van de fondsfeiten: M&G per 30.11.22.

* De benchmark is een vergelijkingsmaatstaf die uitsluitend wordt gebruikt om de prestaties van het fonds te meten en weerspiegelt de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds, maar legt geen beperkingen op voor de constructie. Het fonds wordt actief beheerd. De posities van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de bestanddelen van de benchmark. De benchmark is geen ESG benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria.

** De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten per 31.03.22.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Beleggingen in obligaties worden beïnvloed door rentevoeten, de inflatie en kredietratings. Het is mogelijk dat emittenten van obligaties geen rente betalen of het kapitaal niet terugbetalen. Al deze gebeurtenissen kunnen de waarde van door het fonds gehouden obligaties doen dalen.

Hoogrentende obligaties gaan doorgaans gepaard met een hoger risico dat de emittenten van obligaties de rente niet kunnen betalen of het kapitaal niet kunnen terugbetalen. 

 Het fonds is blootgesteld aan verschillende valuta's. Derivaten worden gebruikt om de impact van schommelingen in wisselkoersen te beperken of, maar niet altijd, te elimineren.

ESG-informatie van externe gegevensproviders kan onvolledig, onnauwkeurig of onbeschikbaar zijn. Er bestaat een risico dat de beleggingsbeheerder een effect van een emittent onjuist beoordeelt, wat de onjuiste opname of uitsluiting van een effect in de portefeuille van het fonds tot gevolg heeft.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in de Prospectus.

Het fonds mag uitgebreid gebruikmaken van derivaten.

Beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

De standpunten in dit document mogen niet worden opgevat als een aanbeveling, advies of prognose.

De duurzaamheidsgerelateerde informatie van het fonds is hier te vinden.

Voor een verklaring van de in dit document gebruikte termen, verwijzen wij u naar de verklarende woordenlijst op onze website hier.

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie.

De Oprichtingsakte, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarlijks of tussentijds beleggingsverslag en financiële verslagen zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans of Nederlands op www.mandg.com/investments/be

Alvorens te beleggen dient u het Prospectus door te lezen, waarin de beleggingsrisico's voor deze fondsen worden beschreven.

Gelieve de EBI aandachtig te lezen alvorens te besluiten om te beleggen. De hierin opgenomen informatie is geen vervanging voor het inwinnen van onafhankelijk advies.

M&G Luxembourg S.A. kan een einde maken aan regelingen voor marketing in het kader van het nieuwe notificatieproces inzake de richtlijn betreffende grensoverschrijdende distributie

Klachtenbehandelingsinformatie: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/nl-be/contacteer-ons

Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.