Marketing communicatie. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals 

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Flexibele assetallocatie voor duurzaam beleggen
Maria Municchi, Fondsbeheerder

“Ik kies voor verantwoorde beleggingen die kunnen helpen om het milieu te beschermen tegen verdere schade, die goed zijn voor de maatschappij als geheel en die daarnaast de nadelige impact van sommige beleggingen beperken.”

Een multi-asset aanpak van duurzaam beleggen

 • Het fonds heeft 2 doelstellingen:

  Financiële doelstelling: een totaal rendement (kapitaalgroei plus inkomsten) van 4 tot 8% per jaar behalen over een periode van vijf jaar.

  Duurzame doelstelling: bijdragen tot een duurzame economie door te beleggen in activa die milieu- en/of sociale doelstellingen ondersteunen, met name beperking van de klimaatverandering.

 • De fondsbeheerder verwacht dat ten minste 70% van het fonds wordt belegd in duurzame beleggingen ter verwezenlijking van de duurzame beleggingsdoelstelling.
 • De volatiliteit op jaarbasis van het fonds zal naar verwachting tussen 4% en 9% bedragen over een periode van vijf jaar.
 • Het fonds streeft naar een gediversifieerde belegging in activaklassen overal ter wereld met behulp van een verscheidenheid aan beleggingsinstrumenten.
 • De fondsbeheerder selecteert beleggingscategorieën op basis van de multi-asset filosofie van M&G.

Het beleggingsvoorstel 

Andere effecten kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit valuta’s, converteerbare obligaties en derivaten, zoals futures en opties. Het fonds heeft een flexibele activaspreiding en belegt normaliter binnen de volgende nettospreidingsbereiken:

20-80% in fixed income effecten, 20-60% in aandelen en 0-20% in andere activa. De hierboven getoonde allocatie heeft betrekking op de portefeuille per 30 november 2022.

Waar kan het fonds een verschil maken?

ESG-toetsing op drie niveaus

Bedoeld om te waarborgen dat we alleen beleggen of financiering verstrekken aan bedrijven, overheden of organisaties die voldoen aan onze strikte ESG-standaarden.

*UN Global Compact Principles inzake mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie.

**Voor uitgesloten sectoren kunnen inkomstendrempels gelden.

*** ESG ratings zijn niet hetzelfde als kredietratings. 

Voor meer informatie over de uitsluitingen van het fonds verwijzen wij u naar het document met de ESG-criteria en de duurzaamheidscriteria van het fonds, dat hier beschikbaar is.

Gediversifieerd beleggen voor positieve impact 

Investeringen met een positieve impact spelen een belangrijke rol in het fonds. Het fonds zal doorgaans tussen 20% en 50% in activa met een positieve impact houden. Deze hebben vaak een langetermijnkarakter en zijn gericht op het genereren van een positieve sociale en/of milieu-impact, naast een financieel rendement. De beleggingen worden geselecteerd in verschillende activaklassen aan de hand van ons 'iii'-beoordelingskader:

† Hoewel we de SDG's van de VN steunen, zijn we niet geassocieerd met deze organisatie en worden onze fondsen niet door haar goedgekeurd.

Redenen om te beleggen

Dit fonds is gericht op de 'democratisering' van duurzame beleggingen. Het biedt een gediversifieerde portefeuille met beleggingen in op ESG-gescreende activa en aan bedrijven en instellingen die, door de sociale en milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken, een positieve impact op de samenleving willen hebben.

De beheerders van het fonds stellen de portefeuille samen op basis van het unieke beleggingsproces en de jarenlange expertise van het M&G Multi Asset-team:

 • Strategische assetallocatie binnen een robuust waarderingskader.
 • Tactische assetallocatie op basis van de evaluatie van beleggingskansen of ‘episodes’ die ontstaan wanneer beleggersgedrag de activaprijzen wegdrijft van de door ons geschatte reële waarde.
 • "Episodes" zijn gevallen waarin de volatiliteit van de activaprijzen haaks lijkt te staan op veranderingen in wat wij als de onderliggende fundamentele factoren van de activa beschouwen.

Bron: M&G, 2022.

Fondsfeiten

30 november 2022 €509,69 miljoen
Oprichtingsdatum 29 november 2018
Benchmark* Geen
Sector Morningstar Categorie Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd

Morningstar Categorie Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd

 
EUR A Aandelenklasse
ISIN (Acc) LU1900799617
ISIN (Dist) LU1900799708
Instapkosten Max. 4,00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,50%
Doorlopende kosten** 1,71%
SFDR classificatie Artikel 9


Naar de fonds pagina 

Bron van de fondsfeiten: M&G per 30.11.2022.

* Het fonds wordt actief beheerd en het heeft geen benchmark. Beleggers kunnen de prestaties van het fonds beoordelen aan de hand van zijn financiële doelstelling.

**De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten per 31.03.22.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Beleggingen in obligaties worden beïnvloed door rentevoeten, de inflatie en kredietratings. Het is mogelijk dat emittenten van obligaties geen rente betalen of het kapitaal niet terugbetalen. Al deze gebeurtenissen kunnen de waarde van door het fonds gehouden obligaties doen dalen.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden.

ESG-informatie van externe gegevensproviders kan onvolledig, onnauwkeurig of onbeschikbaar zijn. Er bestaat een risico dat de beleggingsbeheerder een effect van een emittent onjuist beoordeelt, wat de onjuiste opname of uitsluiting van een effect in de portefeuille van het fonds tot gevolg heeft.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in de Prospectus.

Het fonds mag uitgebreid gebruikmaken van derivaten.

Beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. 

De duurzaamheidsgerelateerde informatie van het fonds is hier te vinden.

Voor een verklaring van de in dit document gebruikte termen, verwijzen wij u naar de verklarende woordenlijst op onze website hier.

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie.

De Oprichtingsakte, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarlijks of tussentijds beleggingsverslag en financiële verslagen zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans of Nederlands op www.mandg.com/investments/be

Alvorens te beleggen dient u het Prospectus door te lezen, waarin de beleggingsrisico's voor deze fondsen worden beschreven.

Gelieve de EBI aandachtig te lezen alvorens te besluiten om te beleggen. De hierin opgenomen informatie is geen vervanging voor het inwinnen van onafhankelijk advies.

M&G Luxembourg S.A. kan een einde maken aan regelingen voor marketing in het kader van het nieuwe notificatieproces inzake de richtlijn betreffende grensoverschrijdende distributie

Klachtenbehandelingsinformatie: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/nl-be/contacteer-ons

Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.